ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวัดระฆัง (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2560-2563) (ก.3) : 11000000-3971

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณ ร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เนื่องจาก ปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงและไหลเชี่ยว บริเวณร้านอาหารครัวระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ยังไม่มีการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ใช้ถนนทางเดินด้านหลัง และมาตรการชั่วคราวในการป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเรียงกระสอบ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเสียงบประมาณ และแรงงานในการเรียงกระสอบ เป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร สำนัการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารครัวระฆังทอง ถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวัดระฆัง (กพล.)

เป้าหมายของโครงการ

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกั้นน้ำ ยาวประมาณ 302 เมตร 2. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 73 เมตร 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดระฆังถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 1 แห่ง 4. งานปรับปรุงพื้นคลองป้องกันการกัดเซาะ 273 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-30)

100.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-12-27)

99.99

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 - อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-27)

99.99

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 - อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3971

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3971

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **