ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2 (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2551-2560) (ก.1) : 11000000-3972

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- ปัจจุบันคลองพระโขนงช่วงดังกล่าวรองรับอัตราการระบายน้ำ จากสถานีสูบน้ำพระโขนงเดิมและสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนง ในปริมาณสูง ทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและท้องคลองลึกมาก จนเป็นเหตุให้เขื่อนเดิมที่ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถรองรับการป้องกันตลิ่งได้ อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนตัว และชำรุดเสียหายจะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่ง ตลอดจนแนวคลองเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้ กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้อง ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ระยะ 2 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-24)

99.99

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-24)

99.99

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-24)

99.99

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-25)

99.99

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-22)

99.99

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - เบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้างแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-23)

99.99

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผว.กทม. อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 12 - 15 ให้ผู้รับจ้าง - อยู่ระหว่างเบิกเงินงวดที่ 11 ให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ ทพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-25)

99.99

2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 11 - 15 ให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-01-30)

99.99

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 11 - 15 ให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-12-27)

99.99

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่าจ้าง งวดที่ 11 - 15 ให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ พพ.1(พน)002/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ขออุธรณ์การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-27)

99.99

27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 โดยนัดกรรมการการครวจการจ้าง ตรวจรับงานวันที่ 26 มกราคม 2561 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ขยายสัญญาเป็นเวลา 686 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างนิติการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญา - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม. ผู้ว่ากทม.อนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอขั้นตอน การแก้ไขแบบ และสัญญา ลว. 1 ส.ค.59 โดยขอขยาย 925 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาต่อเนื่องจากรอสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จากการแก้ไขแบบ ลว.5 ก.ค.60 โดยขอขยาย 1,122 วัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-29)

99.99

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 โดยนัดกรรมการการครวจการจ้าง ตรวจรับงานวันที่ 26 มกราคม 2561 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ขยายสัญญาเป็นเวลา 686 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม.เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอขั้นตอน การแก้ไขแบบ และสัญญา ลว. 1 ส.ค.59 โดยขอขยาย 925 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาต่อเนื่องจากรอสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จากการแก้ไขแบบ ลว.5 ก.ค.60 โดยขอขยาย 1,122 วัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานแล้วเสร็จแล้ว โดยผู้รับจ้างงวดที่ 16 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พฤษจิกายน 2560 โดยนัดกรรมการการครวจการจ้าง ตรวจรับงานวันที่ 26 มกราคม 2561 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ขยายสัญญาเป็นเวลา 686 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ - ของดค่าปรับ 150 ตามมติ ครม.เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฎหมายและคดี

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอขั้นตอน การแก้ไขแบบ และสัญญา ลว. 1 ส.ค.59 โดยขอขยาย 925 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญาต่อเนื่องจากรอสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม จากการแก้ไขแบบ ลว.5 ก.ค.60 โดยขอขยาย 1,122 วัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3972

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3972

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **