ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.2) : 11000000-3973

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

57.36

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 57.36

นายเทวัญ อึงประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองหลุมไผ่ เป็นคลองสายหลักของพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว โดยด้านตะวันออกเชื่อมต่อกับคลองสามขาและคลองวัดลาดปลาเค้า ด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่ประสมปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก เป็นประจำ ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ เชื่อมคลองลาดพร้าวและสร้างทำนบไม้และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งมีขีดความสามารถและข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำเหนือเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้ามาในพื้นที่ได้

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำคลองหลุมไผ่ 2.2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศใต้และพื้นที่เขตลาดพร้าวด้านทิศเหนือ 2.3 ป้องกันน้ำเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้าในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำคลองลาดพร้าว บริเวณคลองหลุมไผ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.36 (2020-09-25)

57.36

25/9/2563 : -สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว -สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้างผูกเหล็กงานโครงสร้าง Base Slab

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.36 (2020-08-26)

57.36

26/8/2563 : - สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว - สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง ผูกเหล็กงานโครงสร้าง Base Slab

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.36 (2020-07-30)

57.36

30/7/2563 : -สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.94 (2020-06-29)

55.94

29/6/2563 : - สร้างระบบค้ำยันเขื่อนเดิมชั่วคราว - ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.30 x 0.35 x 10.00 เมตร - ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.67 (2020-05-29)

53.67

/29/05/63 ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.67 (2020-04-30)

51.67

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.05 (2020-03-27)

50.05

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเขื่อนเดิม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ผูกเหล็กประกอบแบบเสาเข็มคอนกรีต - ประกอบปั้นจั่นและอุปกรณ์อื่นสำหรับตอกเสาเข็มคอนกรีต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-27)

50.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ รผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติ บอกเลิกสัญญาจ้าง ผว.กทม. (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5035 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกีดขวางการก่อสร้างบริเวณซอยมัยลาภ และ ซอยลาดปลาเค้า 45 - 65 และซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 มีเสาไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ กีดขวางแนวก่อสร้างบริเวณซอยมัยลาภ รื้อถอนบ้านรุกล้ำแล้ว 83 หลัง คงเหลือ 5 หลัง (จากทั้งหมด 88 หลัง)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-28)

50.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-28)

50.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3973

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3973

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **