ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (สพน.) (ก.3) : 11000000-3974

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล มีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำ ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 280 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแผงกันดิน ค.ส.ล. แตกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจาก คลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แผงกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถมหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึม ทำให้ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้น สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาลโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล เพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึม ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ พื้นที่เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 280 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-25)

99.99

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 3 (สุดท้าย) จำนวน 8,211,910.00 บาท (อยู่ระหว่างกลุ่มงานคลัง ตรวจเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-28)

99.99

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - อยู่ระหว่างขออนุมัติงดค่าปรับ จำนวน 188 วัน ให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-14)

99.99

14/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานก่อสรา้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 และอยู่ระหว่างเบิกเงินให้ผู้จ้างงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-26)

99.99

2020-6-26 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ติดตั้งชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนบานประตู ขนาด 2 แรง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 แห่ง - งานเปลี่ยนขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง - งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 2 ชุด - อยู่ระหว่างเก็บงานก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.62 (2020-05-26)

95.62

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.50 (2020-04-27)

95.50

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงท่าน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงท่าน้ำ - ผอ.สนน. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่าง สพน. จัดทำ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.37 (2020-03-24)

95.37

2020-3-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงท่าน้ำ - เทคอนกรีตคานรับบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลงท่าน้ำ - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ)

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.32 (2020-02-26)

95.32

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา - ติดตั้งแบบท้องคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - งานเทคอนกรีตมวลเบา - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ)

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.28 (2020-01-30)

93.28

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - แก้ไขซ่อมแซมแนว Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการเทคอนกรีตมวลเบา - ติดตั้งแบบท้องคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 1) - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูป รายการ เพิ่ม-ลดปริมาณงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.28 (2019-12-27)

93.28

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา - แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน - ติดตั้งแบบท้องคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.27 (2019-11-28)

93.27

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา - แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน - ติดตั้งแบบท้องคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อพิจารณาขออนุมัติขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.32 (2019-10-28)

9.32

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เชื่อมยึดหัว Steel Sheet Pile และเตรียมงานเทคอนกรีตมวลเบา - แก้ไขแนวตอก Steel Sheet Pile ที่เคลื่อนตัวจากการยึดรั้งไม่แข็งแรงขณะทำงาน - ติดตั้งแบบท้องคานทับหลังเขื่อน และผูกเหล็กคานทับหลังเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3974

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3974

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **