ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงระบบระบายน้ำปากซอยสุทธิพร 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (ก.2) : 11000000-3975

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

96.34

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96.34

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนดินแดงช่วงตั้งแต่ซอยตระกูลสุขถึงซอยขวัญพัฒนา เขตดินแดง เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่นและมีการจราจรหนาแน่น เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระบบระบายน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำฝนได้จำกัด เมื่อมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 60 มิลลิเมตร จะมีปัญหาน้ำท่วมขังและต้องใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อเร่งระบายน้ำ จากข้อมูลรายงานปัญหา น้ำท่วมขังของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปี 2560 เกิดปัญหาน้ำท่วมขังถนนดินแดง บริเวณดังกล่าว เกิดน้ำท่วมผิวจราจรสูง 5 – 30 เซนติเมตร จำนวน 13 ครั้ง ส่งผลให้การจราจรติดขัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้สัญจรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำ ได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมีขีดความสามารถจำกัดไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำส่วนเกินเอ่อล้นท่วมผิวจราจร ต้องใช้ระยะเวลานานในการคืนผิวจราจรให้สู่สภาพปกติ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าวโดยสร้างบ่อรับน้ำใต้ดินและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) กรณีเกิดฝนตกหนักสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,190 ลบ.ม. (พื้นที่อิทธิพล 0.01 ตารางกิโลเมตร)

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนอโศก – ดินแดง ช่วงจากซอยตระกูลสุขถึงซอยขวัญพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บชั่วคราว (แก้มลิง) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการรายการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปากซอยสุทธิพร 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.34 (2020-09-25)

96.34

25/9/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.34 (2020-08-26)

96.34

26/8/2563 : - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.34 (2020-07-30)

96.34

30/7/2563 : - ผูกเหล็กประกอบแบบผนังบ่อสูบน้ำ - สร้างระบบป้องกันดินพัง - งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.34 (2020-06-29)

96.34

29/6/2563 : - งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว - งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก - งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.26 (2020-05-29)

96.26

/29/05/63 งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.26 (2020-04-30)

96.26

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.26 (2020-03-27)

96.26

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.26 (2020-02-25)

96.26

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1. สร้างบ่อรับน้ำใต้ดินและติดตั้งระบบสูบน้ำ ขนาด 1.25 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 1.1 งานเข็มเจาะ ขนาด Æ 0.50 x 18.00 เมตร (Pile wall) จำนวน 81 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.2 งานเข็มเจาะ ขนาด Æ 0.50 x 18.00 เมตร (Working Pile) จำนวน 15 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.3 งานตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด £ - 0.20 x 0.20 x 12.00 เมตร จำนวน 81 ต้น (แล้วเสร็จ) 1.4 ขุดดินพร้อมขนย้าย ได้จำนวน 1,485 ลบ.ม. (แล้วเสร็จ) 1.5 งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว 1.6 งานโครงสร้าง Base Slab 1.7 งานโครงสร้าง ค.ส.ล. จากระดับ Base Slab ถึง ระดับ + 0.10 ม.รทก. (แล้วเสร็จ) 1.8 งานพื้นคอนกรีตระดับ - 0.60 ม.รทก. พร้อมถมดินปลูกหญ้า จำนวน 1 แห่ง 1.9 จัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.10 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.11 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 ชุด (แล้วเสร็จ) 1.12 งานจัดหาและติดตั้ง Discharge Pipe ขนาด Æ 600 มม. (แล้วเสร็จ) 1.13 งานจัดหาและติดตั้ง Discharge Pipe ขนาด Æ 400 มม. (แล้วเสร็จ) 1.14 งานจัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด Æ 600 มม. (แล้วเสร็จ) 1.15 งานจัดหาและติดตั้ง Check Valve ขนาด Æ 400 มม. (แล้วเสร็จ) 1.16 งานจัดหาและติดตั้ง Flexible Coupling ขนาด Æ 600 มม. (แล้วเสร็จ) 1.17 งานจัดหาและติดตั้ง Flexible Coupling ขนาด Æ 400 มม. (แล้วเสร็จ) 1.19 งานจัดหาและติดตั้ง Float Switch (บางส่วน) 1.20 งานจัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (STAR DEL TA) (บางส่วน) 1.21 งานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม ขนาด 75 kw. พร้อมอุปกรณ์ (บางส่วน) 1.22 งานจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม ขนาด 55 kw. พร้อมอุปกรณ์ (บางส่วน) 1.23 งานระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมจัดหาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (400 KVA) พร้อมอุปกรณ์ (แล้วเสร็จ) 1.24 งานแท่นวางตู้ไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมหลังคาคลุม (บางส่วน) 1.26 งานบ่อเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมถนนดินแดง (บางส่วน) 1.27 งานบ่อเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมซอยสุทธิพร 2 จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.28 งานระบบระบายน้ำชั่วคราว (แล้วเสร็จ) 1.29 งานจัดหาและติดตั้ง Staff Gauge (บางส่วน) 1.30 งานจัดหาและติดตั้งป้ายชื่อสถานีสูบน้ำ (แล้วเสร็จ) 1.31 งานจัดหาและติดตั้งราวกันตกสแตนเลส จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.32 งานจัดหาและติดตั้งบันไดลิงสแตนเลส จำนวน 1 แห่ง (แล้วเสร็จ) 1.33 งานซ่อมคืนทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท.12) จำนวน 167 ตร.ม. (บางส่วน) 2. สร้างท่อขนส่งน้ำเหล็ก ขนาด Æ 0.80 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร 2.1 สร้างท่อระบายน้ำเหล็ก ขนาด Æ 0.80 เมตร ได้จำนวน 256 เมตร 2.2 จัดหาและติดตั้ง Flap Gate ขนาด Æ 0.80 เมตร จำนวน 1 ชุด (แล็วเสร็จ) 2.3 งานซ่อมผิวจราจรพร้อมพื้นฐาน (ตามแบบ มท. - 04) ได้จำนวน 1,427 ตร.ม. 2.4 งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง (แล้วเสร็จ) 3. สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 360 เมตร 3.1 สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด £ 0.30 x 0.50 เมตร ได้จำนวน 257 เมตร 3.2 งานเชื่อมท่อ PB ขนาด Æ 6" เข้ากับบ่อพักเดิม ได้จำนวน 16 แห่ง 3.3 งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ได้จำนวน 257 เมตร 3.4 งานซ่อมคันหิน ได้จำนวน 249 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.28 (2020-01-30)

93.28

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.57 (2019-12-27)

79.57

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงกางานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ : - ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีหนังสือลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 ขอให้ดำเนินการเพิ่ม ประสิทธิภาพการสูบน้ำในชุมชนสันติชนสงเคราะห์และเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชน จำนวน 93 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากน้ำฝน น้ำทิ้งจากบ้านเรือนในชุมชน และน้ำที่รั่วซึมจากคลองบางกอกน้อย ซึ่งเดิมมีการ ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยใช้บ่อสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.033 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับ การระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.57 (2019-11-28)

79.57

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :- มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก - มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก - มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.56 (2019-10-28)

79.56

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งานเหล็กรูปพรรณค้ำยันโครงสร้างชั่วคราว งานจัดหาและติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก งานซ่อมคันหิน

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก มีแนวท่อ TOT ใต้ดินกีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำเหล็ก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **