ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน (สพน.) (ก.3) : 11000000-3977

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนดินแดงช่วงตั้งแต่ซอยตระกูลสุขถึงซอยขวัญพัฒนา เขตดินแดง เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่นและมีการจราจรหนาแน่น เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระบบระบายน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำฝนได้จำกัด เมื่อมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 60 มิลลิเมตร จะมีปัญหาน้ำท่วมขังและต้องใช้ระยะเวลานานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อเร่งระบายน้ำ จากข้อมูลรายงานปัญหา น้ำท่วมขังของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครปี 2560 เกิดปัญหาน้ำท่วมขังถนนดินแดง บริเวณดังกล่าว เกิดน้ำท่วมผิวจราจรสูง 5 – 30 เซนติเมตร จำนวน 13 ครั้ง ส่งผลให้การจราจรติดขัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ผู้สัญจรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำ ได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาถึงสภาพปัญหาของพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมีขีดความสามารถจำกัดไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำส่วนเกินเอ่อล้นท่วมผิวจราจร ต้องใช้ระยะเวลานานในการคืนผิวจราจรให้สู่สภาพปกติ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าวโดยสร้างบ่อรับน้ำใต้ดินและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม บริเวณปากซอยสุทธิพร 2 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว (แก้มลิง) กรณีเกิดฝนตกหนักสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 1,190 ลบ.ม. (พื้นที่อิทธิพล 0.01 ตารางกิโลเมตร) อนึ่ง รายการที่เสนอของบประมาณนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำและสอดรับกับแผนปี พ.ศ. 2561 แล้ว

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนอโศก – ดินแดง ช่วงจากซอยตระกูลสุขถึงซอยขวัญพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บชั่วคราว (แก้มลิง) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตามแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการรายการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปากซอยสุทธิพร 2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท - ผู้รับจ้างได้รับเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-28)

99.99

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-30)

99.99

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-26)

99.99

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-26)

99.99

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-04-27)

99.99

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-03-24)

99.99

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-26)

99.99

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-01-30)

99.99

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1002/1336 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอเบิกเงินคืนค่าปรับ จำนวน 111,539.88 บาท อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงิน คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-12-27)

99.99

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอเบิกเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 111,539.88 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-11-28)

99.99

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอเบิกเงินคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน 111,539.88 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-28)

99.99

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 3 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 - ผอ.สนน.อนุมัติงดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้าง จัดทำหนังสือขอเบิกเงินค่างานก่อสร้าง งวดที่ 3 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3977

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3977

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **