ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) : 11000000-3982

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุไว้ในแผนการในการแก้ไขปัญหาและบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเมืองทางอย่างรวดเร็ว ประชาชนใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เกิดน้ำเสียไหลลงสู่คลองสายสำคัญ คือ คลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองสายหลักคลองหนึ่งของกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อตั้งแต่พื้นที่กรุงเทพชั้นใน จนถึงพื้นที่กรุงเทพชั้นนอก โดยโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร และได้ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของพื้นที่ทั้งหมดอีก 2 ส่วน ได้แก่ ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13.41 ตารางกิโลเมตร และระยะที่ 3 ประมาณ 11.92 ตารางกิโลเมตร โดยทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำเสียเท่ากับ 29.76 ตารางกิโลเมตร และครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร รวมทั้งคลองสาขาในพื้นที่จำนวน 4 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตลาดกระบัง ด้วย ดังนั้น การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียของกรุงเทพมหานคร และจากผลการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวพบว่าการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 คิดเป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียประมาณร้อยละ 50 ของโครงการฯ โดยครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 4 เขต 6 แขวง ประกอบไปด้วย เขตมีนบุรี จำนวน 2 แขวง คือ แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตคลองสามวา มีจำนวน 2 แขวง คือ แขวงทรายกองดินใต้ แขวงบางชัน เขตคันนายาว จำนวน 1 แขวง คือ แขวงคันนายาว และเขตสะพานสูง จำนวน 1 แขวง คือแขวงสะพานสูง โดยความสามารถในการบำบัดเท่ากับ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ จึงเสนอให้มีการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 เพื่อรวบรวมน้ำเสียและฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองสายหลัก ได้แก่ คลองแสนแสบ และคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อรวบรวมน้ำเสียและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว และเขตลาดกระบัง โดยการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรี ในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 13.41 ตารางกิโลเมตร ขนาดบำบัดน้ำเสียประมาณ40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-15)

60.00

15/09/2563 : ดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-31)

60.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ สจน. 6/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ สจน. 6/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผลที่ปรึกษาผู้ชนะการประกาศเชิญชวนทั่วไป และรับฟังผลการทวงติง 7 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอครั้งแรก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอครั้งแรก

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-19)

40.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไปเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-23)

40.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวนทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 - 29 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3982

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3982

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **