รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.) : 1100-0804

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.4400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44
90.0000
90 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเสียตามที่ออกแบบของโรงควบคุมคณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่งและโรงบำบัดน้ำเสียชุมชน12แห่ง เท่ากับ1,136,800 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณน้ำประปา (ปี61) เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด เท่ากับ ร้อยละ 45.44

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด หมายถึง ปริมาณ น้าเสียชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่ระบบบาบัดน้าเสียรวม ของกรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ - พื้นที่บริการบาบัดน้าเสีย หมายถึง พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้าของ กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ปริมาณการบำบัดน้าเสียตามที่ออกแบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ 100 หารด้วยปริมาณน้าเสีย ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้ น้าประปา) (ลบ.ม./วัน) - จำนวนพื้นที่บริการบาบัดน้าเสีย (ตาราง กิโลเมตร) คูณ 100 หารด้วยจานวนพื้นที่ ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ตารางกิโลเมตร)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด