ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.) : 11000000-3985

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2339

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตะกอนน้ำเสียเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่เปิดดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 8 แห่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องการการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาลและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ หากพิจารณาปริมาณธาตุอาหารหลักในกากตะกอนน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการการหมักแบบไร้อากาศของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมแล้ว พบว่ามีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ปริมาณหนึ่งซึ่งเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุบำรุงดินหรือเป็นวัตถุดิบในการนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อให้ธาตุอาหารกับพืช อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานปุ๋ยหมักของกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรพบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นการนำกากตะกอนน้ำเสียมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก จึงมีการผสมวัสดุธรรมชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยให้มีธาตุอาหาร และคุณสมบัติที่เหมาะสมมากขึ้น ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อทดแทนปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องซื้อ จึงสามารถประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดการตะกอนน้ำเสียที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครมามาผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสียสำหรับปรับสภาพดิน และให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานที่สนใจ

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณปุ๋ยหมักที่แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีงบประมาณปริมาณไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 14 กันยายน 2563) ผลิตได้รวม 9,660.2 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 13,075.8 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 29 กรกฎาคม 2563) ผลิตได้รวม 8,934.6 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 12,551.8 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.89 (2020-06-29)

98.89

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 29 มิถุนายน 2563) ผลิตได้รวม 8,240.8 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 12,361.8 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์และปุ๋ยหมักที่ผลิตแล้วเสร็จในฤดูฝน ทำให้น้ำขัง และไม่มาสารถผลิตปุ๋ยหมักได้หรือใช้เวลาในการผลิตนานกว่าปกติมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนเก็บวัสดุอุปกรณ์และปุ๋ยหมักที่ผลิตแล้วเสร็จในฤดูฝน ทำให้น้ำขัง และไม่มาสารถผลิตปุ๋ยหมักได้หรือใช้เวลาในการผลิตนานกว่าปกติมาก

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.98 (2020-05-28)

88.98

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 25 พฤษภาคม 2563) ผลิตได้รวม 7,715.8 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 11,121.8 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.70 (2020-04-29)

67.70

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย - ปริมาณปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ปีงบ 2563 (1 ตุลาคม 62 - 27 มีนาคม 2563) 7,715.8 ลบ.ม. - ปริมาณปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ปีงบ 2563 (1 ตุลาคม 62 - 27 มีนาคม 2563) 8,462 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรีอน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.39 (2020-03-27)

53.39

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย - ปริมาณปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ปีงบ 2563 (1 ตุลาคม 62 - 23 มีนาคม 2563) 6,597 ลบ.ม. - ปริมาณปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ปีงบ 2563 (1 ตุลาคม 62 - 23 มีนาคม 2563) 6,674 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรือน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.47 (2020-02-20)

36.47

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 17 กุมภ่พันธ์ 2563) ผลิตได้รวม 4,949 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 4,559 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนในการเก๋บปุ๋ยหมักที่หมักสมบูรณ์ ทำให้เป็นอุปสรรคในฤดูฝน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนในการเก๋บปุ๋ยหมักที่หมักสมบูรณ์ ทำให้เป็นอุปสรรคในฤดูฝน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.04 (2020-01-29)

29.04

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 29 มกราคม 2563) ผลิตได้รวม 3,349 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 3,630 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.18 (2019-12-19)

20.18

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 20 ธันวาคม 2562) ผลิตได้รวม 2,294.6 ลบ.ม. แจกจ่ายรวม 2,522 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือน ทำให้เป็นอุปสรรคในการผลิตปุ๋ยหมักในฤดูฝน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรือน ทำให้เป็นอุปสรรคในการผลิตปุ๋ยหมักในฤดูฝน

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.18 (2019-11-28)

12.18

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 - 25 พฤศจิกายน 2562) ผลิตได้รวม 1,576.2 ลบ.ม. แจกจ่าย 1,522 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิตและแจกจ่ายปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนทำให้ฤดูฝนไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้เต็มกำลัง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีโรงเรือนทำให้ฤดูฝนไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้เต็มกำลัง

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ขอรับ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3985

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3985

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.6500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.39

100 / 100
2
45.43

100 / 100
3
68.76

100 / 100
4
92.65

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **