รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) : 1100-0805

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.39
100
100 / 100
2
45.43
100
100 / 100
3
68.76
100
100 / 100
4
92.65
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) จากจำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม คือ 25.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) จากจำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม คือ 45.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) จากจำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน คือ 68.76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) จากจำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน คือ 92.65

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำคิดจากโครงการทั้งหมดที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของโครงการงานประจำ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)