ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน) : 11000000-3987

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี พร้อมออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ตามขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่างๆ ในพื้นที่เขตดังกล่าวรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีขึ้น จึงดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นตลอดจนบูรณาการการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในพื้นที่โครงการอีกด้วย

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ผสมผสานกับการออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสีย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-15)

40.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-31)

40.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-30)

40.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-23)

40.00

- ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างลงนามในร่างขอบเขตงาน และเตรียมอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-18)

10.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3987

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3987

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **