ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) : 11000000-3990

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคลองเปรมประชากรช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทาง ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เกิดการขยายตัวของเมืองและชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวคลองอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พบว่ามีผู้บุกรุกที่อาศัยตามแนวคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,372 ครัวเรือน ซึ่งน้ำทิ้งจากบ้านเรือนดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งลงคลองโดยไม่ได้รับการบำบัด คิดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียประมาณ 4,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อร่วมกับน้ำทิ้งจากชุมชนอื่น ส่งผลให้คลองเปรมประชากรมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ปี 2555 - 2560 พบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำในทุกจุดก็บของคลองเปรมประชากรมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกจุด ค่าบีโอดีเฉลี่ยในทุกจุดเก็บของคลองเปรมประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกจุด จากการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพน้ำเฉลี่ย คลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5 ลงมาจนถึงทำเนียบรัฐบาล ความยาวประมาณ 11.5 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง มีค่าความสกปรกน้อยกว่าคุณภาพน้ำเฉลี่ยคลองเปรมประชากรตั้งแต่ช่วงแยกถนนงามวงศ์วานไปจนสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีระบบบำบัด น้ำเสียให้บริการ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่างๆ โดยเฉพาะคลองเปรมประชากรช่วงแยกถนน งามวงศ์วานไปจนสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนในเขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง ประกอบกับมีโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร พัฒนาชุมชน สร้างเขื่อนกันตลิ่งควบคู่ไปกับระบบรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเปรมประชากร สำนักการระบายน้ำ จึงมีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง เพื่อเป็นการลดภาระค่าความสกปรกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียโดยรอบก่อนปล่อยลงสู่คลองเปรมประชากร

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ (บางส่วน) มีขนาดพื้นที่บริการประมาณ 33.4 ตารางกิโลเมตร โดยมีความสามารถในการบำบัด 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เป้าหมายของโครงการ

1. สำรวจสภาพปัญหาและคุณลักษณะของน้ำเสียในคลองเปรมประชากร 2. ทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทาง กำหนดทางเลือกในการก่อสร้าง 3. ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ และเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่ 4. ออกแบบรายละเอียด และเกณฑ์การออกแบบ เพื่อก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง โดยมีความสามารถในการบำบัด 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/09/2563 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-28)

10.00

28/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-20)

10.00

20/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-18)

10.00

18/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3990

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3990

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **