ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) : 11000000-4003

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2341

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแ้กไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากแหล่งกำเนิดโดยการเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่รับโอนจากการเคหะ 12 แห่ง ประกอบด้วย โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง๑ ทุ่งสองห้อง๒ หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว ความสามารถในการบำบัดรวม 24,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้น้ำเสียที่เกิดจากแฟลตชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้มีการโอนให้กรุงเทพมหานครดูแล บำรุงรักษา และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กรุงเทพมหานครกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กทั้ง 12 แห่ง ให้มีการบำบัดน้ำเสียได้เต็มขีดความสามารถที่ออกแบบไว้ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำในคลอง โดยการบำบัดให้ใสสะอาดด้วยเทคนิคที่ไม่ต้องลงทุนสูง และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาด

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ 12 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนสิงหาคม 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 15,429 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 62.2 ค่า BOD เฉลี่ย 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-31)

88.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกรกฎาคม 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 15,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 65.9 ค่า BOD เฉลี่ย 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไ่ม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนมิถุนายน 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 16,193 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 65.3 ค่า BOD เฉลี่ย 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-24)

72.00

24/06/2563 : การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนพฤษภาคม 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 17,944 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 72.4 ค่า BOD เฉลี่ย 7 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-26)

64.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนเมษายน 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 17,944 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 72.4 ค่า BOD เฉลี่ย 7 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-27)

56.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนมีนาคม 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 17,295 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 69.7 ค่า BOD เฉลี่ย 11 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนมีนาคม 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 14,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 59 ค่า BOD 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 14,069 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 57 ค่า BOD 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนธันวาคม 2562 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 13,035 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 53 ค่า BOD 8 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

2019-12-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนพฤศจิกายน 2562 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 13,632 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 55 ค่า BOD 7 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกันยายน 2562 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 14,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 58 ค่า BOD 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเดือนกันยายน 2562 ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดชุมชนที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง 1 ทุ่งสองห้อง 2 หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา บ่อนไก่ และห้วยขวาง บางบัว มีขนาดบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ 24,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบจริง 14,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้เทียบกับที่ออกแบบไว้คิดเป็นร้อยละ 58 ค่า BOD 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4003

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4003

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.6500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.39

100 / 100
2
45.43

100 / 100
3
68.76

100 / 100
4
92.65

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **