ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุมพินี (สจน.) : 11000000-4004

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

จันทนา ริรัตนพงษ์ 2326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก และมีสระน้ำที่รองรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม อาคารศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และร้านอาหารไหลลงสู่สระน้ำตลอดเวลา น้ำในสระไม่มีการหมุนเวียนที่ดี นอกจากนี้ยังมีใบไม้และกิ่งไม้ร่วงลงสระน้ำ ทำให้เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น ไม่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสวนลุมพินี จะต้องให้กระบวนการหลายรูปแบบผสมผสานกันในการจัดการ ซึ่งรวมทั้งลดปริมาณสารมลพิษ โดยรวบรวมเอาน้ำเสียทุกชนิดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร และที่สำคัญคือการให้น้ำในสระได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนธรรมชาติ และระบบการใช้พืชน้ำ เนื่องจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำที่ได้รับการบำบัดมีคุณภาพดีขึ้น

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้วิธีหมุนเวียนตามธรรมชาติ และพืชน้ำภายในสวนลุมพินี กลยุทธ์ : 3.2.2 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำในคลอง โดยการบำบัดให้ใสสะอาดด้วยเทคนิคที่ไม่ต้องลงทุนสูง และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาด

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในบริเวณสวนลุมพินีให้ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนกันยายน 2563 ค่าBOD 8.20 mg/l ค่าDO 3.60 mg/l ค่าSS 6.17 mg/l ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-15)

96.00

15/9/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ค่าBOD 7.50 mg/l ค่าDO 3.60 mg/l ค่าSS 14.20 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/8/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ค่าBOD 9.75 mg/l ค่าDO 4.60 mg/l ค่าSS 16.50 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-07-24)

72.00

24/7/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ค่าBOD 16.5 mg/l ค่าDO 4.3 mg/l ค่าSS 21.5 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-24)

64.00

24/6/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือพฤษภาคม 2563 ค่าBOD 12.3 mg/l ค่าDO 3.9 mg/l ค่าSS 21.8 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-21)

56.00

21/5/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนเมษายน 2563 ค่าBOD 11.5 mg/l ค่าDO 3.8 mg/l ค่าSS 25.0 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-23)

48.00

23/4/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ค่าBOD 12.5 mg/l ค่าDO 4.9 mg/l ค่าSS 21.0 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ค่าBOD 14.5 mg/l ค่าDO 5.1 mg/l ค่าSS 40.00 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-28)

32.00

28/2/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนมกราคม 2563 ค่าBOD 8.5 mg/l ค่าDO 5.15 mg/l ค่าSS 34.00 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-28)

24.00

28/1/2563 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนธันวาคม 2562 ค่าBOD 6.5 mg/l ค่าDO 5.45 mg/l ค่าSS 17.00 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-23)

16.00

23/12/2562 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ค่าBOD 10.0 mg/l ค่าDO 4.70 mg/l ค่าSS 18.00 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-25)

8.00

25/11/2562 : คุณภาพน้ำสวนลุมพินี ประจำเดือนตุลาคม 2562 ค่าBOD 6.0 mg/l ค่าDO 4.60 mg/l ค่าSS 17.50 mg/l

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บตัวอย่างน้ำและส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการโครงการเดินระบบำบัดน้ำเสีย/บริหารพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4004

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4004

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.6500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.39

100 / 100
2
45.43

100 / 100
3
68.76

100 / 100
4
92.65

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **