ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) : 11000000-4012

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

86.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 86.00

นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่ดูแลจัดการคุณภาพน้ำและสนับสนุนในการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจต่างๆ ในการจัดกรบำรุงรักษา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพแหล่งน้ำและควบคุมจัดการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน โดยภารกิจหลักเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก เพื่อดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังและพัฒนาสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชน ตามหลักการที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลพิษนั้น” (Polluters Pay Principle)จึงต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เป็นการดำเนินการตามมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างหนึ่ง กล่าวคือในพื้นที่ ที่มีบริการการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง มีพื้นที่ครอบคลุม 21 เขตการปกครอง ในข้อบัญญัติดังกล่าวมีการจัดแบ่งกลุ่มผู้ก่อมลพิษเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย แยกตามปริมาณการใช้น้ำและประเภทของธุรกิจ จึงต้องมีการเตรียมระบบ หรือกลไก จึงเป็นทีมาของโครงการที่จะมีการจ้างนิติบุคคลในการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและจัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกต่อมาผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่จะมาชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ตามมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล คือการมุ่งสู่ Smart Thailand 4.0

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อว่าจ้างนิติบุคคลบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ เชื่อมโยงระบบการรับชำระค่าธรรมเนียมกับระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ระบบบริหารจัดการหนี้และติดตามหนี้ ศูนย์ประสานงานการชำระค่าธรรมเนียม ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การบริหาราชการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพื่อการเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-09-15)

86.00

15/09/2563 :ได้รับอนุมัติสั่งจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และให้ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทำการทดสอบระบบ (POC: Proof of Concept)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/06/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติ E-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-26)

64.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมขออนุมัติ E-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-27)

56.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และเชิญประชุมคณะกรรมการฯในวันที่24 เม.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในTOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการTOR ครั้งที่ 3-5 วันที่ 7,13 และ 21 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการTORครั้งที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการTOR เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ และอยู่ระหว่างกำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ TOR ราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและติดตั้งระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย และทดสอบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4012

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4012

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0813

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **