รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.) : 1100-0813

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม จัดประชุมคณะกรรมการ TOR ของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ลงนามในTOR

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติ E-bidding

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานผลครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และจัดทำร่าง MOU ร่วมกับการประปานครหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร หมายถึง รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้น้ำจากแหล่งต่างๆของกรุงเทพมหานคร ประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 1 (ก) บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว (ข) อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 2 (ก) หน่วยงานของรัฐ หรืออาคารที่ทำการของเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ (ข) มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา (จ) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ (ฉ) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) ถึง (ง) แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 3 (ก) โรงแรม (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ค) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เกินกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปีให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ (ง) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) และ (ข)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0043 : ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย)

ตาราง : ตารางประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : แสดงข้อมูลประเภทของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รายละเอียดประเภทของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

idtype_of_pollutertype_detialfee_rateadddateupdatedate
1ประเภทที่ 1 (ก) บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว, (ข) อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม2 บาท/ลูกบาศก์เมตร2020-05-222020-05-22
2ประเภทที่ 2(ก) หน่วยงานของรัฐ หรืออาคารที่ทำการของเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ, (ข) มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล, (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล, (ง) โรงเรียนหรือสถานศึกษา, (จ) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ, (ฉ) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึง กันกับ (ก) ถึง (ง) 4 บาท/ลูกบาศก์เมตร2020-05-222020-05-22
3ประเภทที่ 3(ก) โรงแรม, (ข) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน, (ค) สถานประกอบการ ที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เกินกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปีให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ, (ง) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับ (ก) และ (ข)8 บาท/ลูกบาศก์เมตร2020-05-222020-05-22ตาราง : ตารางข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ใส่ข้อมูลประเภทผู้ใช้น้ำตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวนและร้อยละของจำนวนผู้ใช้น้ำตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ประมาณการรายได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย จำนวนเงินที่จัดเก็บได้และปีที่นำข้อมูลมาใช้

idtype_of_polluternum_of_polluterpercent_of_polluterestimate_per_yearrevenue_per_yearinformation_yearadddateupdatedate
1ประเภทที่ 124928167.86195304656025592020-05-282020-05-28
2ประเภทที่ 211631231.66467330160025592020-05-282020-05-28
3ประเภทที่ 317390.47107693088025592020-05-282020-05-28ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0044 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย)

ตาราง : ตารางข้อมูลแผน ขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ

คำอธิบายตาราง : ใส่ข้อมูล ลำดับที่ของขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนและความคืบหน้าในการดำเนินการตามขั้นตอน

idprocess_idprocess_nameprocess_duratiunprocess_statusadddateupdatedate
11สำนักการระบายน้ำประสานงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเพื่อขอรับข้อมูล รหัสประจำบ้าน 11 หลัก และที่อยู่บนแผนที่ GIS ของผู้ใช้น้ำ2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 2563)ดำเนินการประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดย สำนักการระบายน้ำได้รับข้อมูลฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 632020-05-282020-09-18
22สำนักการระบายน้ำประสานงานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับข้อมูล รหัสมิเตอร์ และปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ3 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 2563)ดำเนินการประสานการประปานครหลวงแล้ว และต้องมีการลงนามใน MOU ทั้ง 2 ฝ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่าง MOU2020-05-282020-09-18
33สำนักการระบายน้ำประสานงานกับกรมการปกครอง เพื่อขอรับข้อมูล ชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้ใช้น้ำ1 เดือน (ต.ค. 2563)ดำเนินการประชุมหารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 25632020-05-282020-09-18
44สำนักการระบายน้ำจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย2 เดือน (พ.ย. - ธ.ค. 2563อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาโครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย2020-05-282020-09-18
55สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย1 เดือน (ม.ค. 2563)ยังไม่ได้ดำเนินการ2020-05-282020-09-18