ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพื่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) : 11000000-4014

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายปริญญา จันทคุปต์ 2338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมพื้นทีห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นงานที่ซับซ้อนมีเทคนิคที่ต้องอาศัยผู้คุมงานที่เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธา งานดันต่อใต้ดิน รวมถึงต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาให้ผู้รับจ้างได้ทันท่วงที ซึ่งบุคลากรที่มีอยู่ในสังกัดไม่เพียงพอที่จำดำเนินการได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี เมื่อวันที 10 พฤศจิกายน 2558

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เขตห้วยขวางส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง -เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง คลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ

เป้าหมายของโครงการ

-สำรวจและออกแบบระละเอียดพื่นที่เขตรวบรวมน้ำเสียเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงครวบคลุมพื้นที่เขตห้วยขวางทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ประมาณ 60600 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e-Biddeing

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-23)

10.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-25)

10.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-16)

10.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติ e - Bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติ e - Bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบจัดทำแบบรูปและจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4014

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4014

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **