ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.) : 11000000-4015

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

94

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 94

นายปริญญา จันทคุปต์ 2338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน้าเสียในพื้นที่คลองบางเขน และคลองลาดโตนดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นคลอสาขา และเครือข่ายคลองสู่คลองแสนแสบต่อไป กรุงเทพมหานครจึงมี มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและป้องกัยมลพิษทางน้ำที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำในพื้นที่ดังกล่าว เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในคลองลาดโตนด และคลองบางเขน พื้นที่เขตหลักสี่

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียจากพื้นที่รับน้้าประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร ของเขตหลักสี่ ซึ่งมีการใช้น้้า ประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-12-24)

94.00

12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอขยายสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-15)

93.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินงวดที่ 14 ยอดที่เบิก 15,882,196 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.15 (2020-08-31)

89.15

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเอกสารเบิกเงินงวดที่ 14 เป็นเงิน 15,882,196.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.43 (2020-07-29)

86.43

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานงวดที่ 13 เป็นเงิน12,167,444.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.90 (2020-06-23)

84.90

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ตรวจสอบรายการเบิกเงินงวดที่ 12 ยอดที่เบิก24,360,172.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.23 (2020-05-25)

80.23

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายการเบิกเงินงวดที่ 11 ยอดที่เบิก17,395,693.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.40 (2020-04-27)

78.40

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารขอเบิกผลงานงวดที่ 10 เป็นเงิน 20,486,342.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.78 (2020-03-16)

73.78

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.50 (2020-02-25)

70.50

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตรวจสอบเอกสารขอเบิกผลงานงวดที่8 18,596,229.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-27)

70.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินงวดที่ 7 เป็นเงิน 19,450,385.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2019-12-16)

69.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 6 เป็นเงิน 27,823,216.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2019-11-25)

68.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 5 เป็นเงิน 16,637,764.60 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.50 (2019-10-25)

67.50

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. 48/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 26 มีนาคม 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินงวดที่ 4 เป็นเงิน 12,302,378.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4015

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4015

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **