ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) : 11000000-4020

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

66

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 66

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเน่าเสียของน้ำในคูคลองและแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเคหะชุมชน โดยระบบปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งเปิดดำเนินการแล้วเป็นระบบรวม 7 แห่งและระบบชุมชน 12 แห่งมีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวมทั้งหมดประมาณ 1,016,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 40 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครทั้งหมด และยังมีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 โครงการได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยและศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นอีก 480,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมขีดความสามารถทั้งหมด 1,496,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรี ซึ่งน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมประจำวันจากบ้านเรือน สถานประกอบการต่างๆ ยังไหลลง คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบัง ทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคระบาดต่างๆ ในชุมชน ริมคลองสายหลักของ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ จึงเสนอให้มีการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด และ ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย โดยโครงการมีสถานะความพร้อมของที่ดินก่อสร้างแล้ว บริเวณประตูระบายน้ำแสนแสบ มีนบุรี

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตารางกิโลเมตร ขนาดบำบัดน้ำเสียประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 4.43 ตารางกิโลเมตร และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-09-15)

66.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนินงานตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-08-31)

64.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำนินงานตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-07-30)

62.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนินงานตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำนินงานตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-28)

58.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-28)

56.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-27)

54.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-20)

52.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-18)

45.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4020

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4020

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **