ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1(สจน) : 11000000-4033

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางจันทนา ริรัตนพงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

..ปัจจุบันห้องปฎิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานอย่างหนักมากว่า 24 ปี ตั้งอยู่บนชั้น 6 ของอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งไม่เหมาะสมในการเป็นห้องปฎิบัติการเนื่องจาก 1. ปัญหาด้านระบบระบายอากาศซึ่งเป็นระบบรวมทั้งอาคารทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย อาจเกิดการแพร่กระจายไอกรด-ด่าง และสารเคมีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะภายในห้องปฎิบัติการทำให้มีกลิ่นเหม็นและมีสารพิษสะสมค่อนข้างมาก 2. ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค - ระบบก๊าซที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์โลหนัก ต้องเดินท่อยาวจากชั้น 1 ถึงชั้น 6 ไม่สามารถตรวจสอบการรั่วไหลได้และอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารสำนักการระบายน้ำ เนื่องจากก๊าซบางชนิดเป็นก๊าซไวไฟ - ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา อยู่ภายใต้พื้นของห้องปฏิบัติการที่ยกสูงประมาณ 40 เซนติเมตร มักเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วซึมจากการผุกร่อนของท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งซึ่งสังเกตได้ยาก 3. ห้องปฏิบัติการเดิมไม่ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการสากล เช่น ไม่มีห้องปฐมพยาบาล ฝักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตา ฯลฯ ระบบดับเพลิงใช้งานไม่ได้ ระบบตรวจจับควันและความร้อนชำรุด พื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บและการกำจัดสารเคมี แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - 2 – 4. ที่ประชุมสำนักการระบายน้ำได้มีมติให้ย้ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำไปที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ โดยปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแห่งใหม่ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ เนื่องจากบริเวณที่ต่อเติมเป็นศูนย์ปฏิบัติการอยู่แยกส่วนจากระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักการระบายน้ำ ได้ตระหนักในความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีโครงการปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเป็นการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบแก่ผู้รับบริการ ให้บริการทางวิชาการ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย เผยแพร่ข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

..เพื่อปรับปรุง ต่อเติมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถ พัฒนาและยกระดับไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการที่ดี โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขนาดพื้นที่และความสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

.. มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานสากล สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-27)

10.00

27/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-24)

10.00

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-24)

10.00

24/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-05-21)

8.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อของบจัดสรรในการก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กท 1007/1093 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-04-23)

8.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาเพื่อของบจัดสรรในการก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กท 1007/1093 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-03-23)

7.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารเพื่อของบประมาณ ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-02-28)

7.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารประกอบการของบประมาณกลางปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-01-28)

6.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อของบประมาณกลางปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของบประมาณกลางปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติและขอความเห็นชอบโครงการในหลักการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4033

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4033

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.65

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.39

100 / 100
2
45.43

100 / 100
3
68.76

100 / 100
4
92.65

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **