ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองทวีวัฒนา บริเวณชุมชนเลียบคลองทวัวัฒนาเขตบางแค ( กรบ. ) : 11000000-4034

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณรุ่งโรจน์ รัตนเกษร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองทวีวัฒนา เป้นคลองที่มีความสำคัญด้านด้านการระบายน้ำและภูมิทัศน์ เป็นอบ่างมากเนื่องจากคลองทวีวัฒนามีความกว้างประมาณ 23-25 เมตร และมีปากคลองเชื่อมกับคลองมหาสวัสดิ์ และปลายคลองเชื่อมกับคลองภาษีเจริญ ตามแผนหลักของพื้่นที่ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรี สภาพปัขขุบันคลองทวีวัฒนาได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. แล้วเสร็จโดบบริเวณชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนามีสะพานไม้ทางเดินเก่าชำรุดและทางชุมชนได้ร้องขอให้ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์สัญจรข้ามคลองทวีวัฒนาดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในพื้นที่เห็นควรก่อสร้างสะพานบริเวณดังกล่าวต่อไป

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ป้องกันและช่วยลดอุบัติเหติของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้เป็นทางสัญจรไป-มา ของชุมชนริมคลองทวีวัฒนาและบริเวณใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื่นทีและผู้สัญจรสามารถใช้สพะานดังกล่าวข้ามระหว่างสองฝั่งคลองได้ เพิ่มเส้นทางสัญจรไปมาให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-26)

100.00

26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.87 (2020-04-24)

77.87

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.50 (2020-02-25)

50.50

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-23)

50.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประมาณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4034

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4034

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **