ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (ก.1) : 11000000-4036

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

81.23

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 81.23

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ (0818159787)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตประเวศ เขตบางนา เขตพระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ โดยอาศัยบึงหนองบอนเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) รองรับน้ำรอบบึงหนองบอนผ่านคลองต่าง ๆ และเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางอ้อ พร้อมทั้งเพิ่มอาคารรับน้ำเข้าอุโมงค์ตามแนวก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำจากบึงหนองบอนถึงปากคลองบางอ้อ จำนวน 7 แห่ง เพื่อใช้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วม บริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท และลดระดับน้ำ คลองบางนา โดยใช้วิธีบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำ เจ้าพระยา

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (กพล)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (กพล) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.23 (2020-09-24)

81.23

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.ทำได้สะสม 2,944.98 ม. งานเตรียมการเจาะผนังปล่อง งานเสริมผนัง D-wall แล้วเสร็จ 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.ผลงานสะสม จาก S2 > S3 = 581.76 เมตร, ผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 1,604.88 เมตร 3. งานผลิต Steel Segmentที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segmentบริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตผนัง ปตร. EL.-1.10 to EL.+1.10 msl, งานติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้นสะพาน และทางเท้า ค.ส.ล. 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ, งานนำหัวเจาะเข้าปล่องรับน้ำ, งานปรับระบบระบายน้ำระหว่างก่อสร้าง 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานขุดดินโซนลึกเพื่อก่อสร้าง Base Slab อาคารรับน้ำ, สกัดหัวเสาเข็มโซนลึก 6 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานติดตั้งเหล็กเสริมโครงสร้าง Ring Beam สำหรับงานนำหัวเจาะเข้าปล่องอุโมงค์ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. ได้ 20/20 ต้น, งานก่อสร้างผนังอาคารรับน้ำ, งานก่อสร้างผนังช่องรับน้ำเข้าปล่อง งานเทคอนกรีต เก็บงานบริเวณ Entrance ฝั่ง Launching (S7 ไป S6) 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานติดตั้ง Overhead Crane งานติดตั้ง walk way, งานเทคอนกรีตลานหม้อแปลง, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล,กำลังดำเนินงาน ก่อสร้างอาคาร GIS1 ชั้นที่ 3, งานบ่อพัก Underground duct bank = 3/10 บ่อ, งานดันท่อ • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ, งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.61 (2020-08-24)

80.61

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.ทำได้สะสม 2,944.98 ม. งานเตรียมการเจาะผนังปล่อง งานเสริมผนัง D-wall แล้วเสร็จ 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.ผลงานสะสม จาก S2 > S3 = 99.36 เมตร, ผลงานสะสมจาก S1 > S6 = 1,122.48 เมตร 3. งานผลิต Steel Segmentที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segmentบริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานก่อสร้างคานและพื้นอาคารรับน้ำ ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งเหล็กเสริมผนังอาคาร, งานติดตั้ง Pank Slab เตรียมงานก่อสร้างสะพาน 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ, งานนำหัวเจาะเข้าปล่องรับน้ำ, งานปรับระบบระบายน้ำระหว่างก่อสร้าง 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานขุดดินเพื่อก่อสร้าง Base Slab อาคารรับน้ำ, งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม (Dynamic Load Test) 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. ได้ 20/20 ต้น, งานก่อสร้างผนังอาคารรับน้ำ, งานก่อสร้างผนังช่องรับน้ำเข้าปล่อง งานเทคอนกรีต เก็บงานบริเวณ Entrance ฝั่ง Launching (S7 ไป S6) 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานก่อสร้างผนัง + 13.05 ม.รทก., งานก่ออิฐผนังอาคาร, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล, กำลังดำเนินงานก่อสร้างอาคาร GIS1 ชั้นที่ 3, งานบ่อพัก Underground duct bank = 3/10 บ่อ, งานดันท่อ • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ, งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.35 (2020-07-24)

80.35

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.ทำได้สะสม 2,944.98 ม. งานเตรียมการเจาะผนังปล่อง Plat from รับหัวเจาะ 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.ทำได้สะสม 1,022 ม., งานเจาะผนังปล่องเข้าที่ปล่องรับน้ำคลองหนองบอน เริ่มขุดเจาะ Initial Drive 08/06/63 เวลา 11.28 น., Cutter Bit อยู่ห่างจากผนัง Shaft = 2.9 m., Cutter Bit ไม่สามารถหมุนได้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการแก้ไข 3. งานผลิต Steel Segmentที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segmentบริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานก่อสร้างคานและพื้นอาคารรับน้ำ ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานก่อสร้างราวกันตกสะพาน ค.ส.ล., งานเทคอนกรีตผนังประตู ระบายน้ำ -3..50 ถึง -2.40 ม.รทก. งานประตูระบายน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ, งานนำหัวเจาะเข้าปล่องรับน้ำ, งานปรับระบบระบายน้ำระหว่างก่อสร้าง 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเพิ่มช่องจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน งานขุดดินเพื่อก่อสร้าง Base Slab อาคารรับน้ำ 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. ได้ 20/20 ต้น, งานก่อสร้างผนังอาคารรับน้ำ, งานก่อสร้างผนังช่องรับน้ำเข้าปล่อง 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานก่อสร้างผนัง + 13.05 ม.รทก., งานก่ออิฐผนังอาคาร, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล, กำลังดำเนินงานก่อสร้างอาคาร GIS1 ชั้นที่ 3, งานบ่อพัก Underground duct bank = 3/10 บ่อ, งานดันท่อ • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ, งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติ จากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.14 (2020-06-25)

78.14

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม.ทำได้สะสม 2,944.98 ม. งานเตรียมการเจาะผนังปล่อง Plat from รับหัวเจาะ 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ#2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม.ทำได้สะสม 1,022 ม., งานเจาะผนังปล่องเข้าที่ปล่องรับน้ำคลองหนองบอน เริ่มขุดเจาะ Initial Drive 08/06/63 เวลา 11.28 น., Cutter Bit อยู่ห่างจากผนัง Shaft = 2.9 m., Cutter Bit ไม่สามารถหมุนได้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการแก้ไข 3. งานผลิต Steel Segmentที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segmentบริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานวาง Pank Slab และเทคอนกรีตสะพานข้ามประตูน้ำ, เทคอนกรีตคานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ยาว 87/90 เมตร, งานเทคอนกรีตพื้นรับประตูระบายน้ำ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ, งานนำหัวเจาะเข้าปล่องรับน้ำ, งานปรับระบบระบายน้ำระหว่างก่อสร้าง 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเพิ่มช่องจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน งานขุดดินเพื่อก่อสร้าง Base Slab อาคารรับน้ำ 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานติดตั้งป้ายชื่ออาคารรับน้ำ งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. ได้ 20/20 ต้น, งานก่อสร้างผนังอาคารรับน้ำ, งานก่อสร้างผนังช่องรับน้ำเข้าปล่อง 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานก่อสร้างผนัง + 13.05 ม.รทก., งานก่ออิฐผนังอาคาร, งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล, กำลังดำเนินงานก่อสร้างอาคาร GIS1 ชั้นที่ 3, งานบ่อพัก Underground duct bank = 3/10 บ่อ, งานดันท่อ • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานก่อสร้างผนังช่องทิ้งน้ำ, งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam, งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติ จากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.88 (2020-05-22)

79.88

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,944.98 ม. งานเตรียมการเจาะผนังปล่อง งานตรวจตำแหน่งหัวเจาะ 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 1,022 ม. งานเจาะผนังปล่องเข้าที่ปล่องรับน้ำคลองหนองบอน งานเตรียมเจาะไปปล่องรับน้ำคลองเคล็ด 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน เทคอนกรีตคานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ยาว 26 เมตร, งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 มม. สะสม 3/80 ต้น 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมจำนวน 48/52 ต้น, งานก่อสร้างคานรับพื้น +1.00 อาคารรับน้ำ Zone 1, งานนำหัวเจาะเข้าปล่องรับน้ำ 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานเพิ่มช่องจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริเวณ Ramp ทางขึ้นอาคาร, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ dia 0.60 ม. ได้ 20/20 ต้น, งานวางเหล็กและเทคอนกรีต Base Slab 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • Inlet Shaft งานเทคอนกรีตคาน GB1 ที่ระดับ +3.250 ม.รทก., งานเทคอนกรีตพื้น +13.05 ม.รทก., งานเทคอนกรีต Wall GL.B-D/8 ที่ระดับ +2.00, งานเทคอนกรีตพื้นลิฟท์ ที่ระดับ -13.958 ม.รทก., งานเทคอนกรีตเสา ที่ระดับ -13.958 ม.รทก. • Outlet Shaft งานทำ muck pit 13. อาคารทิ้งน้ำ งานเทคอนกรีต Shaft Layer ๑๒ (จำนวน 58.5 ลบ.ม.) งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ดรอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจาก กรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.05 (2020-04-23)

79.05

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,944.98 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 1,012.56 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 5,202 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตคานและพื้นอาคารรับน้ำ ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., ติดตั้งเหล็กเสริมและเทคอนกรีตดาดท้องคลอง ฝั่งคลองหนองบอนและพื้นทางเดิน, งานตอกเสาเขื่อนเข็มพืด 98/112 ต้น 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอน งานก่อสร้างคานรับพื้น + 1.00 อาคารรับน้ำ Zone 1, งานตรวจสอบความลึกรูเจาะเสียบและการเสียบเหล็ก Stub Bolt steel Entraning 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งาน Jet Grout ฝั่ง Arriving Grouting จำนวน 41/41 หลุม, ฝั่ง Launching Grouting จำนวน 55/55 หลุม 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริเวณ Ramp ทางขึ้นอาคาร, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานก่อสร้าง Coffer Dam, เตรียมการขุดดิน เพื่อก่อสร้าง Base Slab 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ งานโครงสร้างคาน และพื้น EL. +9.60, งานโครงสร้างคาน และพื้น EL. +13.05, งานเทคอนกรีตเสา C2 ที่ระดับ +4.150 ถึง +7.880 ม.รทก. • Outlet Shaft งาน Ground Improvement รวม 98/98 แล้วเสร็จ, งานทดสอบ Water Test ของงานปรับปรุงคุณภาพดิน แล้วเสร็จ 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้างผนัง Layer ที่ 13 ส่วนโค้ง

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ดรอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจาก กรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.36 (2020-03-24)

78.36

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,922.48 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 956.16 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 5,124 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตคานและพื้นอาคารรับน้ำ ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., ติดตั้งเหล็กเสริมดาดท้องคลองฝั่งคลองหนองบอน, งานตอกเสาเขื่อนเข็มพืด 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 413/413 จุด และติดตั้ง Entrance Ring ฝั่ง Launching 191/191 จุด แล้วเสร็จ 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานปัก Sheet Pile เพื่อก่อสร้างอาคารรับน้ำ ขุดลอกคลอง, งาน Jet Grout จำนวน 18/93 หลุม 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.๓ งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core บริเวณ Zone C ที่ระดับ +1.00 ม.รทก., งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริเวณ Ramp ทางขึ้นอาคาร, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 งานเทคอนกรีต topping บนพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. (แล้วเสร็จ), งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, งานขนย้าย Stop Log เข้าหน้างาน 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 95 %, งานติดตั้ง Cradle รับหัวเจาะภายในปล่องรับน้ำ แล้วเสร็จ 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานก่อสร้าง Coffer Dam, เตรียมการขุดดิน เพื่อก่อสร้าง Base Slab 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ งานโครงสร้างคาน และพื้น EL. +9.60, งานโครงสร้างคาน และพื้น EL. +13.05, งานเทคอนกรีตเสา C2 ที่ระดับ +4.150 ถึง +7.880 ม.รทก. • Outlet Shaft งาน Ground Improvement รวม ๙๘/๙๘ แล้วเสร็จ, งานทดสอบ Water Test ของงานปรับปรุงคุณภาพดิน แล้วเสร็จ 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.21 (2020-02-25)

77.21

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,571.18 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 956.16 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 161.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 4,846 ring ความยาว 5,815.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอน งานเทคอนกรีตอาคารรับน้ำ ที่ระดับ +1.00 ม.รทก. ติดตั้งกระสอบทรายและแผ่น Geotextile งานตอกเสาเขื่อนเข็มพืด ขนาด 0.4*0.5*16.0 ม. สะสม 155/181 ต้น 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 413/413 จุด ฝั่ง Launching 191/191 จุด แล้วเสร็จ 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ด งานปัก Sheet Pile, งานปลด Temporary Steel Bracing และถม Sand Cement เตรียมงานปรับปรุงคุณภาพดิน 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต toppingพื้นที่อาคารรับน้ำ, งานดันท่อเหล็กเหนียว เพื่อเชื่อมต่ออาคารรับน้ำกับบ่อพัก MH56-B-05 ได้ความยาว ๒.๕๐ และงานจมบ่อ MH56-B-04 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เทคอนกรีต toppingพื้นที่อาคารรับน้ำและติดตั้งราวกันตก, และงาน Pipe Jacking งานดันท่อบ่อที่ MH-42-A-04 ได้สะสม 267.50 เมตร คิดเป็น 48.86 % 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 ติดตั้ง Sleeper และMain Beam สำหรับยกหัวเจาะ งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete = 90 % 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานก่อสร้าง Coffer Dam 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ อ้อ งานเทคอนกรีต Topping พื้น Hollow Core ที่ระดับ +3.20 ม.รทก. งานเทคอนกรีตพื้น S10 ที่ระดับ +4.250 ม.รทก. งานเทคอนกรีตเสา C2 ที่ระดับ +4.150 ถึง +7880 ม.รทก. • Outlet Shaft งาน Ground Improvement รวม 98/98 แล้วเสร็จ 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และ งานรื้อ Stopper และ King Post Ring Beam งานก่อสร้าง Entrance Ring Concrete

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไขแบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคารทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจาก กรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.05 (2020-01-30)

76.05

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 2,110.38 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 508.56 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 539 ring ความยาว 160.7 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน 41 ring สะสมได้ 4,742 ring ความยาว 5,690.4 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอนงานคอนกรีตพื้นและผนังอาคารรับน้ำงานปรับปรุง ปตร. คลองหนองบอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 396/411 จุด ฝั่ง Launching 187/191 จุด 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ดงานเตรียมก่อสร้าง Base Slab และงานเสาเข็มอาคารรับน้ำ สะสม 36/36 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต toppingพื้นที่อาคารรับน้ำ, งานรื้อย้ายท่อประปาเพื่อก่อสร้างบ่อรับบ่อดัน 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับน้ำและติดตั้งราวกันตก, และงาน Pipe Jacking งานดันท่อบ่อที่ MH-42-A-04 ได้สะสม 267.50 เมตร คิดเป็น 48.86 % 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานทดสอบการปรับปรุงคุณภาพดิน, งานก่อสร้าง Entrance ring concrete 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานเสาเข็มเจาะ Dia 0.6 เมตร ได้ 18/20 ต้น 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ งานเทคอนกรีตเสาที่ระดับ +9.00 ถึง +11.50 ม.รทก. งานเทคอนกรีตคาน Ramp 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และงานก่อสร้างแนวทางเดิน ได้ 83.5 เมตร งานเท Concrete Base slab แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไข แบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคาร ทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.28 (2019-12-27)

75.28

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 1,703.58 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 316.56 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 528 ring ความยาว 158.4 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 4,701 ring ความยาว 5,609.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอนงานคอนกรีตพื้นและผนังอาคารรับน้ำงานปรับปรุง ปตร. คลองหนองบอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 396/411 จุด ฝั่ง Launching 187/191 จุด 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ดงานเตรียมก่อสร้าง Base Slab และงานเสาเข็มอาคารรับน้ำ สะสม 36/36 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต toppingพื้นที่อาคารรับน้ำ ,งานดันท่อเหล็กเหนียว เพื่อเชื่อมต่ออาคารรับน้ำกับบ่อพัก MH56-B-05 ได้ความยาว 2.50 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับน้ำและติดตั้งราวกันตก, และงาน Pipe Jacking งานดันท่อได้สะสม 252.50 เมตร คิดเป็น 51.60 % 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานทดสอบการปรับปรุงคุณภาพดิน, งานก่อสร้าง Entrance ring concrete 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานปรับระดับ Platform เตรียมงานก่อสร้างอาคารรับน้ำ 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ งานเทคอนกรีตเสาที่ระดับ +9.00 ถึง +11.50 ม.รทก. งานเทคอนกรีตคาน Ramp 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และงานก่อสร้างแนวทางเดิน ได้ 83.5 เมตร งานเท Concrete Plug, งานเตรียมงาน Base slab

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไข แบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคาร ทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.49 (2019-11-27)

72.49

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 1,252.5 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 92.20 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 528 ring ความยาว 158.4 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 4,701 ring ความยาว 5,609.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอนงานคอนกรีตพื้นและผนังอาคารรับน้ำงานปรับปรุง ปตร. คลองหนองบอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 392/411 จุด ฝั่ง Launching 76/191 จุด 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ดงานเตรียมก่อสร้าง Base Slab และงานเสาเข็มอาคารรับน้ำ สะสม 30/36 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.๓เทคอนกรีต toppingพื้นที่อาคารรับน้ำ ,งานดันท่อเหล็กเหนียว เพื่อเชื่อมต่ออาคารรับน้ำกับบ่อพัก MH56-B-05 ได้ความยาว 2.50 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับน้ำและติดตั้งราวกันตก, และงาน Pipe Jacking งานดันท่อบ่อที่ MH-42-A-04 ได้ 120.00 เมตร คิดเป็น 87.60 % และงานบ่อรับบ่อดันบ่อแล้วเสร็จ และงาน สกัดแต่ง Soft eye ผนังบ่อสำหรับดันหัวเจาะ บ่อ MH42-A-04 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งาน Ground improvement ฝั่ง Arriving 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานปรับปรุงคุณภาพดินด้านออก 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ งานเทคอนกรีต Volute ที่ระดับ -20.890 ถึง -19.890 ม.รทก. 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และงานก่อสร้างแนวทางเดิน ได้ 83.5 เมตร งานเท Concrete Plug, งานเตรียมงาน Base slab

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไข แบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคาร ทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-28)

70.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 1 ที่ปล่องอุโมงค์สถานีสูบน้ำบางอ้อ (S8) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 2,963 ม. ทำได้สะสม 1,210.5 ม. 2. งานเจาะอุโมงค์หัวเจาะ 2 ที่ปล่องอุโมงค์อาคารรับน้ำบึงหนองบอน (S1) ไปยังปล่องรับน้ำ ซอยสุขุมวิท 101/1 (S6) ระยะทางรวม 5,468 ม. ทำได้สะสม 37 ม. 3. งานผลิต Steel Segment ที่โรงงานประกอบชิ้นส่วน Segment บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง • ขนาด 0.3 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 528 ring ความยาว 158.4 เมตร 4. งานผลิต Concrete Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริษัท ซิโน-ไทยฯ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี • ขนาด 0.6 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 757 ring ความยาว 454.2 เมตร • ขนาด 1.2 เมตร จำนวน ๐ring สะสมได้ 4,701 ring ความยาว 5,609.2 เมตร 5. อาคารรับน้ำบึงหนองบอนงานคอนกรีตพื้นและผนังอาคารรับน้ำงานปรับปรุง ปตร. คลองหนองบอนและคลองมะขามเทศ 6. อาคารรับน้ำคลองหนองบอนงานก่อสร้าง พื้นอาคารรับน้ำงานปรับปรุงคุณภาพดิน Jet Grout ฝั่ง Arriving 354/411 จุด 7. อาคารรับน้ำคลองเคล็ดงานก่อสร้าง Bracing ชั้นที่ 5 และงานเสาเข็มอาคารรับน้ำ สะสม 21/36 ต้น 8. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับน้ำ ,งานเท base slab บ่อพักที่ MH-56- D-05 และผูกเหล็ก base slab บ่อรับที่ MH-56-A-01 9. อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 เทคอนกรีต topping พื้นที่อาคารรับน้ำและติดตั้งราวกันตก, และงาน Pipe Jacking งานดันท่อบ่อที่ MH-42-A-04 ได้ 120.00 เมตร คิดเป็น 87.60 % และงานบ่อรับบ่อดันบ่อแล้วเสร็จ และงาน กู้หัวเจาะปากซอยอุดมสุข 42 10. อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 101/1 งานจัดทำ platform สำหรับงาน Ground improvement 11. อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 งานปรับปรุงคุณภาพดินด้านออก 12. สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ • อาคารสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้องานก่อสร้าง Bracing ระดับ +2.00, -5.00, -11.00 ม.รทก. และ งานก่อสร้าง Concrete Syphonงานเทคอนกรีต ผนัง W1และ W2 13. อาคารทิ้งน้ำงานก่อสร้างผนังปล่องชั้นที่ 12 สะสมได้ 39.775 เมตร และงานก่อสร้างแนวทางเดิน ได้ 83.5 เมตร งานทำความสะอาด Cutting Shoe เตรียมงาน Concrete Plug

** ปัญหาของโครงการ :- อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำคลองเคล็ด รอการแก้ไข แบบและแนวอุโมงค์มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนตำแหน่งอาคาร ทิ้งน้ำได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้ว และขณะนี้โครงการก่อสร้าง ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4036

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4036

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **