ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (กสน.) : 11000000-4038

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

คุณปาริชาต เปลี่ยนเปรม โทร. 2264

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองสารสนเทศระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงได้จัดทำ โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากร มารวบรวมในระบบที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ และยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจที่รับผิดชอบ

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลระบบระบายน้ำในพื้นที่และข้อมูลจากการตรวจวัดของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ 2 จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบหลักในการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบระบายน้ำต่างๆ และข้อมูลของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ สั่งการให้การปริหารจัดการน้ำได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และแจ้งเตือนประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-27)

45.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-07-30)

43.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาเอกสารการยื่นประมูลประกวดราคาจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-06-24)

42.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 16 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-05-26)

41.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-04-27)

41.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-03-23)

39.00

23/3/2563 : ขั้นตอนจัดทำ TOR เสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2020-02-24)

37.50

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-01-27)

37.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-25)

36.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-26)

35.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-10-28)

31.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัล กทม.
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4038

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4038

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0803

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
55.30

100 / 100
4
71.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **