รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.) : 1100-0803

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
100.0000
100 / 100
2
43.00
100.0000
100 / 100
3
55.30
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกโครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมายถึง ระบบที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร ระดับผลผลิต = ร้อยละ 50 ของความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

โดยใช้ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จากกองระบบสารสนเทศระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด