ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง (กสน.) : 11000000-4039

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

97.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97.00

คุณสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ โทร. 081 258 1960

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่งให้เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยต่อการให้งาน

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง ตามแบบรูปและรายการดังต่อไปนี้ 1. แบบรูปงานปรับปรุงอาคารเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง จำนวน 16 แผ่น ดังนี้ 2. รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 จำนวน 1 เล่ม 3. งานปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง ฉบับนี้ หากแบบรูปตามข้อ 1 ขัดแย้งกับรายการมาตรฐานตามข้อ 2 ให้ถือตามข้อ 1 และหากแบบรูปตามข้อ 1 รายการมาตรฐานตามข้อ 2 ขัดแย้งกับรายการก่อสร้างเฉพาะงานตามข้อ 3 ให้ถือตามข้อ 3 หากมีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วให้ถือปฏิบัติตามข้อยุติของผู้ออกแบบ

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง คือ เรดาร์หนองจอก และหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-25)

97.00

25/9/2563 : การปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศทั้ง 2 แห่งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผู้สั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.83 (2020-08-26)

85.83

26/8/2563 : เรดาร์หนองจอก ทำบันได ติดตั้งพื้น ผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ทาสีผนังอาคาร แล้วเสร็จ/ เรดาร์หนองแขม ทำบันได ผนังอาคาร แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.34 (2020-07-30)

78.34

30/7/2563 : เรดาร์หนองจอก และหนองแขม ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำบันไดเหล็กพร้อมราวบันไดและชานพักบันได ชั้น 3-6 2. จัดทำพื้นห้อง ชั้น 3-6 3. ก่ออิฐฉาบปูนผนังชั้น 3-6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.60 (2020-06-24)

68.60

24/6/2563 : 1.ทำพื้นห้อง ชั้นที่ 4-6 ของหอเรดาร์หนองจอก 2. รื้อบันไดเวียนและทำเหล็กโครงสร้างรับบันได ของหอเรดาร์หนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.70 (2020-05-26)

59.70

26/5/2563 : ดำเนินการรื้อบันไดเก่า เพื่อทำบันไดสำรองสำหรับการใช้งานที่อาคารสถานีเรดาร์หนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 :ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ กสน.สนน. 8/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ต.ค. 63 (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) วงเงิน 4,346,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-03-23)

47.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ผู้รับจ้าง บริษัท โซลิค ซีวิล จำกัด เสนอราคา 4,346,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-01-27)

38.00

27/1/2563 : เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-26)

34.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-11-26)

32.00

26/11/2562 : จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-10-28)

16.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4039

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4039

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0803

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
55.30

100 / 100
4
71.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **