ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.) : 11000000-4040

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

87.25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87.25

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 7 บ่อ และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ จำนวน 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.25 (2020-09-25)

87.25

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 2,6,7 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.75 (2020-08-25)

85.75

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 6 บ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ และเขื่อน ค.ส.ล. - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-06-23)

84.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-05-25)

83.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-04-23)

82.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.50 (2020-03-20)

81.50

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.70 (2020-02-23)

80.70

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.60 (2020-01-27)

80.60

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 และบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.50 (2019-12-26)

80.50

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 (บ่อ 1, 3 แล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ : - รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.50 (2019-11-26)

80.50

2019-11-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 4, 5, 6 (บ่อ 1, 3 แล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

** อุปสรรคของโครงการ :- รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 - มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 - รอสำนักงานที่ดินสาขามีนบุรีตรวจสอบรังวัด แนวเขตที่ดินบริเวณก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (บ่อ 4)

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-28)

80.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบ่อที่ 1 ,3, 4, 5, 6

** ปัญหาของโครงการ :-รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 -มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 -มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

** อุปสรรคของโครงการ :-รอกรมทางหลวงอนุญาตให้เข้าดำเนินการสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อ 2 และ 7 -มีแนวท่อก๊าซของ ปตท. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7 -มีแนวท่อระปาขนาด Ø 300 มม. กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บ่อ 2 และ บ่อ 7

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4040

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4040

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **