ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 (กรท.) : 11000000-4041

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

79.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 79.00

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-09-25)

79.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-08-25)

79.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-07-23)

79.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-23)

79.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-05-25)

79.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-04-23)

79.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-03-20)

79.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-02-23)

79.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-01-27)

79.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. และ Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) - ก่อสร้างบ่อรับบ่อดันท่อ - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-12-26)

79.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 3. ก่อสร้างบ่อดันท่อ 4. ก่อสร้างบ่อรับ 5. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน6. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-11-26)

79.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 3. ก่อสร้างบ่อดันท่อ 4. ก่อสร้างบ่อรับ 5. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน 6. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-10-29)

79.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.80 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) 3. ก่อสร้างบ่อดันท่อ 4. ก่อสร้างบ่อรับ 5. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ตอนลงคลองสามเสน 6. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตอนคูน้ำสารวัตรที่ 11

** ปัญหาของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม.กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :- อุปสรรคแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและแนวท่อประปา ขนาด Ø 800 มม. และ Ø 1,000 มม.กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันและแนวดันท่อ - อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญา

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4041

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4041

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **