ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู (กรท.) : 11000000-4046

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 จากถนนสวนพลูลงคลองช่องนนทรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-25)

99.99

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-07-23)

99.99

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-06-23)

99.99

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-05-25)

99.99

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวด - ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 21 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-04-23)

99.00

2020-4-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนซ่อมผิวจราจรและเก็บงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.53 (2020-03-20)

95.53

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) และขออนุมัติขยายอายุสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.52 (2020-02-23)

98.52

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.50 (2020-01-28)

98.50

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2019-12-26)

98.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : - ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ : - ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.50 (2019-11-26)

97.50

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.50 (2019-10-30)

97.50

2019-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินจึงต้องทำการพิจารณาแก้ไขแบบรายการ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4046

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4046

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **