ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ (กรท.) : 11000000-4048

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

70.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.50

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทน์

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนจันทน์

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนจันทร์ พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.50 (2020-09-25)

70.50

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อ บ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.50 (2020-08-25)

68.50

2020-8-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อ บ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง (แล้วเสร็จ) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างบ่อผลักดันน้ำ (แล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-07-23)

58.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อ บ่อสูบน้ำ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.50 (2020-06-23)

57.50

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อ บ่อสูบน้ำ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อและบ่อสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-04-23)

52.50

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อดันท่อและบ่อสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

** อุปสรรคของโครงการ : - พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย - มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน แนวท่อประปา และแนวท่อร้ายสายไฟฟ้าใต้ดินกีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.50 (2020-03-20)

50.50

2020-3-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-23)

50.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ขอเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 2. ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ขอเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 2. ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ขอเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 2. ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปี 61-62 เป็น 61-64 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4048

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4048

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **