ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา (กรท.) : 11000000-4050

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

57.5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 57.5

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา

เป้าหมายของโครงการ

ลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.50 (2020-09-25)

57.50

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. แก้ไขแบบและรายการ 2. ขอใช้พื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ)

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-08-25)

53.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. แก้ไขแบบและรายการ 2. ขอใช้พื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ)

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางตำแหน่ง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางตำแหน่ง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-07-23)

52.50

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. แก้ไขแบบและรายการ 2. ขุดสำรวจแนวก่อสร้างบ่อสูบน้ำและวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนว ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :- มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนว ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.25 (2020-06-23)

50.25

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - แก้ไขแบบและสัญญา - ขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม.

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อสูบน้ำและวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนวก่อสร้างบ่อสูบน้ำและวางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างสำรวจและประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ - ติดอุปสรรคเสาเข็มดึงผนังเขื่อนคลองประปา

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างสำรวจและประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-26)

50.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา, TOT กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2019-11-26)

49.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-10-30)

47.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4050

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4050

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 56

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **