ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.) : 11000000-4052

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.00

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

เป้าหมายของโครงการ

ลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยอิศรภาพ 44 จากถนนอิศรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-25)

99.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ (แล้วเสร็จ) 2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ (แล้วเสร็จ) 3. อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรคืนสภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.50 (2020-08-25)

97.50

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.50 (2020-07-23)

94.50

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-06-23)

86.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-05-25)

86.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักสำหรับสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-04-23)

84.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-20)

80.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-24)

75.00

2020-2-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2. ก่อสร้างบ่อพักประตูปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-01-28)

68.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝา 2. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. 3. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-12-26)

63.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝา และซ่อมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-26)

60.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำและตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :- มีแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ กีดขวางแนววางท่อระบายน้ำและตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-30)

60.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวท่อประปาและท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :- ติดอุปสรรคแนวท่อประปาและท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4052

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4052

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **