ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี (กรท.) : 11000000-4053

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

56.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56.00

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ปัญหาน้ำท่วมถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี

เป้าหมายของโครงการ

ลดปัญหาน้ำท่วมถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-09-25)

56.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อรับท่อลอด และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 800 มม.

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ - มีสายไฟฟ้ากีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และบ่อทิ้งน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ - มีสายไฟฟ้ากีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และบ่อทิ้งน้ำ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.50 (2020-08-25)

55.50

25/8/2563 : อยู่ระอยู่หว่างขั้นตอนก่อสร้างบ่อรับท่อลอด และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 800 มม.

** ปัญหาของโครงการ :- มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ - มีสายไฟฟ้ากีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และบ่อทิ้งน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ :- มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ - มีสายไฟฟ้ากีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ และบ่อทิ้งน้ำ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-23)

55.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-06-23)

54.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - อยู่ระหว่างก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว - เตรียมงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.50 (2020-05-25)

53.50

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว

** ปัญหาของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ : - มีท่อประปา TOT กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและเตรียมงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-02-24)

49.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา (รอหนังสือค้ำประกันจากผู้รับจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-01-28)

47.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-12-26)

47.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.50 (2019-11-26)

46.50

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-10-30)

46.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนผลกาารพิจารณาเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4053

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4053

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **