ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4058

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือนเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากปลายคลองทวีวัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. ด้านมหานครแห่งความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองทวีวัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำหลากจากนอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานคร ให้ระบายน้ำผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วระบายออกสู่ทะเลต่อไปประกอบกับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงสุด

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา

เป้าหมายของโครงการ

- ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ขนาด 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 1 แห่ง - ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.70 เมตร ยาวประมาณ 2,033 เมตร - ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 32 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-28)

40.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-30)

35.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 - ผอ.สพน.เห็นชอบรายงานทบทวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-26)

35.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-26)

35.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบรายงานราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ควบคุมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 69 KV - ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ย่อย 69 KV

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50) - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 69 KV - ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ย่อย 69 KV

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4058

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4058

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **