ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63) (ก.2) : 11000000-4061

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายเทวัญ อึงประเสริฐ 0815661151

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตบางเขน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมตอนกลางและตอนบนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำแบบราบ การระบายน้ำส่วนใหญ่จะอาศัยการระบายน้ำผ่านคลองสายหลักและระบบลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ซึ่งปัจจุบันหากเกิดฝนตกหนัก ระดับน้ำในคลองสายหลักมีระดับสูง เกิดสภาพน้ำท่วมขังในพื้นที่อยู่เป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม สาเหตุหลัก ๆ มาจากลักษณะทางกายภาพของคลองต่าง ๆ ที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันเล็กน้อย ประกอบกับมีระยะทางไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้การระบายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง (Gravily Flow)เป็นไปด้วยความล่าช้า และถึงแม้ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมหลากโดยก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองระบายน้ำสายหลักและเสริมด้วยมาตรการลดระดับน้ำ ในคลองบางซื่อและคลองลาดพร้าวด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำจึงมีแผนที่จะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร เพื่อลดระดับน้ำในคลองสอง คลองบางบัว คลองบางเขน และคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพั้นที่ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครทั้งในสภาพปัจจุบันและในอนาคต

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ - เขตดอนเมือง เช่น สนามบินดอนเมือง ถนนสรงประภา ถนนเชิดวุฒากาศ ถนนประชาอุทิศถนนโกสุมรวมใจ ถนนช่างอากาศอุทิศ ถนนวัดเวฬุวนาราม - เขตหลักสี่ เช่น ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าศูนย์ราชการ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - เขตสายไหม เช่น ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 (ชุมชนวัดเกาะ) ถนนธูปะเตมีย์ - เขตบางเขน เช่น วงเวียนหลักสี่ หมู่บ้านอัมรินทร์ หมู่บ้านเธียรสวน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ - เขตจตุจักร เช่น ถนนเทศบาลสงเคราะห์ วัดเสมียนนารี แยกเกษตร หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 หมู่บ้านสินพัฒนา โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนหลักการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองบางบัว ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองเปรมประชากร ตอนคลองวัดหลักสี่ ขนาด 40 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-25)

40.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-26)

40.00

26/8/2563 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-30)

40.00

30/7/2563 : -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

2020-5-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-26)

10.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 69 KV - ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ย่อย 69 KV

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 69 KV - ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ย่อย 69 KV

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างร่างแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ และร่างแบบ สถานีไฟฟ้าย่อย (69 KV)

** ปัญหาของโครงการ : - อยู่ระหว่างประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 69 KV - ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้านครหลวงแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ย่อย 69 KV

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4061

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4061

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **