ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63) (ก.1) : 11000000-4062

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์ ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ อีกประมาณ 25 ตร.กม.

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ และพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร แต่ยังมีพื้นที่บางส่วนของเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลงสู่คลองแสนแสบทำได้ไม่สะดวก เพราะน้ำในคลองแสนแสบช่วงดังกล่าว มีระดับน้ำสูงและการลดระดับน้ำ โดยการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวเดิม ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีช่วง ความยาวของการระบายน้ำ ประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จึงพิจารณาที่จะขยายความยาวอุโมงค์ ออกไปตามแนวคลองแสนแสบถึงซอยลาดพร้าว 130 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว และระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสิทธิภาพ การสูบน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบเดิม โดยจะเพิ่มพื้นที่อิทธิพลในการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ อีกประมาณ 25 ตร.กม.

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-09-24)

30.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) วันที่ 3 - 14 กันยายน 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-24)

30.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-24)

30.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-25)

30.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-22)

30.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน สิงหาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน กันยายน 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ (แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-28)

30.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล - แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปและรายการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4062

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4062

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **