ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบปี 62 (ก.1) : 11000000-4064

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

76.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 76.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ถนนศรีนครินทร์ ช่วงบริเวณแยกลำสาลี แยกกรุงเทพกรีฑาถึงคลองกะจะ อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่น เขตบางกะปิ และมีการจราจรหนาแน่น เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในผิวจราจรบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระบบระบายน้ำที่มี อยู่ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ตามแผนแม่บท ที่ออกแบบไว้รองรับน้ำฝนที่คาบอุบัติ 5 ปี รับปริมาณน้ำฝน 60 มิลลิเมตร แต่ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดคาบอุบัติฝนตก 10-20 ปี ปริมาณน้ำฝน 80-120 มิลลิเมตรเกิดขึ้นบ่อย ส่งผลให้แม้ว่าระบบระบายน้ำที่ก่อสร้างไว้ปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ จะมีปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรในถนนจะต้องใช้เวลาในการระบายมากกว่า 90 นาที จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) การรายงานปัญหาน้ำท่วมขังของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ถนนศรีนครินทร์ ช่วงบริเวณ แยกลำสาลี แยกกรุงเทพกรีฑาถึง คลองกะจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมผิวจราจร 5 ครั้ง คือวันที่ 3 ตุลาคม 2558, 25 สิงหาคม 2559, 23 กันยายน 2559, 25 พฤษภาคม 2560 และ 2 ตุลาคม 2560 ส่งผลให้การจราจรติดขัด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาปัญหาจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันมี ประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำได้จำกัด เมื่อมีฝนตกหนักทำให้มีน้ำส่วนเกินล้นระบบ ท่วมผิวพื้นถนนรอการระบายผ่านเส้นท่อส่ง ต่อไปยังคลอง ซึ่งกรณีฝนตกหนักจะต้องใช้เวลาในการขนส่งลำเลียงน้ำนาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนผิวจราจรสู่สภาพปกติ เป็นเวลานาน จึงได้ออกแบบก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานคร บริเวณใต้สะพานทางแยก ต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑาเพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว กรณีที่เกิดฝนตกหนัก โดยขณะฝนตก จะรับน้ำส่วนเกินจากระบบระบายน้ำในถนนเข้าเก็บในบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สามารถรองรับน้ำได้ ปริมาณความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่อิทธิพล 0.40 ตารางกิโลเมตร) และจะสูบระบายน้ำจากบ่อออกสู่คลองสาธารณะหลังจากฝนหยุดตกน้ำในคลองลดระดับลง เพื่อเตรียมให้บ่อหน่วงน้ำพร้อมรองรับฝนในครั้งต่อไป โดยการบริหารจัดการบ่อหน่วงน้ำใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ ควบคุมการสั่งการปฏิบัติการทางไกลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร อนึ่ง รายการที่เสนอของบประมาณนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำพ.ศ. 2562 แล้ว

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-09-24)

76.00

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.) - อยู่ระหว่างร่างแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-24)

75.00

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.) - อยู่ระหว่างร่างแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2020-07-24)

73.50

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.) - อยู่ระหว่างร่างแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.50 (2020-06-25)

72.50

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.) - อยู่ระหว่างร่างแก้ไขสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.50 (2020-05-22)

70.50

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.50 (2020-04-23)

67.50

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขอขยายสัญญาจากปัญหาการเข้าพื้นที่ (เรื่องยังอยู่ที่ สพน.)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-30)

55.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสำนักการโยธา เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง - สำนักการโยธาอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - เริ่มเข้าสำรวจปัญหาและอุปสรรคสาธารณูปโภคที่ขวางแนวการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสำนักการโยธา เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-29)

40.00

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสำนักการโยธา เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4064

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4064

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **