ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (สพน)โครงการต่อเนื่องงบปี 61 (ก.2) : 11000000-4071

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

73.14

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 73.14

นายเทวัญ อึงประเสริฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อาศัยและแหล่งธุรกิจอย่างเต็มที่ พื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำคลองทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ คลองรางอ้อ-รางแก้ว และคลองครกเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่ดังกล่าว โดยทำหน้าที่รองรับปริมาณน้ำฝนและระบายลงสู่คลองหลุมไผ่ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพพื้นเขินเนื่องจากยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงเห็นควรก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ชนิดดาดท้องคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังอีกทั้งสะดวกในการดูแลรักษาและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางเขน ประกอบด้วย - ถนนพหลโยธินช่วงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถึงซอยพหลโยธิน 67 - ถนนรามอินทราช่วงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถึงซอยพหลโยธิน 13

เป้าหมายของโครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (กพล)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.14 (2020-09-25)

73.14

25/9/2563 : - ตัดเหล็ก - ดัดเหล็กปลอกคานท้ับหลังเขื่อน - สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.14 (2020-08-26)

73.14

26/8/2563 : - ตัดเหล็ก - ดัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน - ตอกเสาเข็มไม้สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.14 (2020-07-30)

73.14

30/7/2563 : - ตอกเสาเข็มเขื่อน คอร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 13.50 ม. (Type KL - 3) - ตัดเหล็ก - ดัดเหล็กปลอกคานทับหลังเขื่อน - ตอกเสาเข็มไม้สร้างนั่งร้านปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มเขื่อน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.33 (2020-06-29)

72.33

29/6/2563 : - สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน - สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.33 (2020-05-29)

72.33

/29/05/63 สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.33 (2020-04-30)

72.33

30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.33 (2020-03-27)

71.33

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน - สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.32 (2020-02-25)

70.32

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 2. ผลงานที่ทำได้ตามปริมาณงาน 1. สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดดาดท้องคลอง ยาวประมาณ 950 เมตร 1.1 ตอกเสาเข็มเขื่อน คอร. ขนาด I 0.35 x 0.40 x 13.50 ม. (Type KL - 3) ได้จำนวน 362 ต้น 1.2 ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. (บน + ล่าง) ได้จำนวน 300 ช่อง 1.4 งานคานทับหลังเขื่อน ค.ส.ล. ได้จำนวน 425 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :- มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.32 (2020-01-30)

70.32

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.32 (2019-12-27)

70.32

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.49 (2019-11-28)

69.49

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน - ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน - สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.49 (2019-10-29)

69.49

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ สกัดหัวเสาเข็ม ทำนั่งร้าน - วางแบบท้องคานทับหลังเขื่อน ผูกเหล็กคาน - ประกอบแบบข้างคานทับหลังเขื่อน สร้างนั่งร้านปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ ช. 001/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 แจ้งอุปสรรคในการทำงานโดยมีรั้วบ้านของประชาชน รุกล้ำแนวตอกเสาเข็มเขื่อน และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/ก.0181 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบ แนวเขตที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4071

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4071

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **