ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ) (สพน)โครงการต่อเนื่องงบปี 58 (ก.3) : 11000000-4072

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

87.02

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 87.02

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการ ปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและ กรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้อง กับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองระหาญเพื่อ ตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยใน จังหวัดสมุทรสาคร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.02 (2020-09-25)

87.02

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - สร้างหลังคาจอดเรือ บริเวณสถานีสูบน้ำ - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขาออก) - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-28)

87.00

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - สร้างหลังคาจอดเรือ บริเวณสถานีสูบน้ำ - ผูกเหล็กประกอบแบบคานทับหลังและทางเดิน บริเวณถนนพระรามที่ 2 (ขาออก) - อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และขอขยายอายุสัญญา เนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.90 (2020-07-30)

86.90

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างเตรียมขอขยายอายุสัญญาเนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่นิติการ)

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.89 (2020-06-26)

86.89

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - งานติดตั้งบานประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองระหาญ บริเวณหมู่บ้านสิรินดา - งานก่อสร้างผนังบนพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32 - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างเตรียมขอขยายอายุสัญญาเนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-05-26)

87.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-04-27)

87.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - งานติดตั้งบานประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำคลองระหาญ บริเวณหมู่บ้านสิรินดา - งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32 - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างเตรียมขอขยายอายุสัญญาเนื่องปัญหาอุปสรรคฯ (ครั้งที่ 5) (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานฯ 3)

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.79 (2020-03-24)

86.79

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-02-26)

87.00

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - ก่อสร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน บริเวณซอยบางกระดี่ 32 - ขุดลอกดินเลนและล้างทำความสะอาดบ่อสถานีสูบน้ำคลองระหาญ หมู่บ้านสิรินดา - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-01-30)

87.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - เตรียมงานก่อสร้างทำนบปิดกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อก่อสร้างพื้นดาดท้องคลองใต้สะพาน - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2019-12-27)

87.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 18-20 ให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2019-11-28)

87.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 88 - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 18-20 ให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2019-10-29)

87.00

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ บริเวณปากคลองระหาญ - ตอกเสาเข็มเขื่อน ชนิด CP2 บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 และหมู่บ้านสิรินดา - งานติดตั้งแผงเขื่อนและก่อสร้างคานทับหลังเขื่อน - อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลปริมาณงาน เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบรูปและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน - อยู่ระหว่างร่างบันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 4) เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.

** ปัญหาของโครงการ : - บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ มีแนวถนนรุกล้ำเขตคลองระหาญ ยาว 200 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ซอย 83 เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างเขื่อน ยาว 100 ม. - บริเวณถนนพระรามที่ 2 ขาออก มีบ้านรุกล้ำกีดขวางแนวก่อสร้าง ยาว 185 ม.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **