ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน) โครงการต่อเนื่องงบปี 53 (ก.1) : 11000000-4073

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ 0818159787

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครจะจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นงานเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัท ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันการกัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-24)

98.00

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร อยู่ระหว่างหล่อเตรียมปูคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-24)

98.00

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 165 เมตร ระหว่างหล่อเตรียมปูคอนกรีตท้องคลองพื้นที่ 8,600 ตารางเมตร - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-07-24)

98.00

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.80 (2020-06-25)

97.80

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.80 (2020-05-22)

97.80

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือบริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.80 (2020-04-23)

97.80

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือบริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.75 (2020-03-24)

97.75

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณหมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 เมตร แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างานได้ - ผู้จ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรคใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.75 (2020-02-25)

97.75

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 5 ก.ย. 59 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากรอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 11 ต.ค. 60 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลองพระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างงานได้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลว. 15 ก.พ. 61 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิมที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.75 (2020-01-30)

97.75

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 141 เมตร เหลือ 24 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 5 ก.ย. 59 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจาก รอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 11 ต.ค. 60 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลอง พระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างงานได้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลว. 15 ก.พ. 61 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิม ที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.63 (2019-12-27)

97.63

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 5 ก.ย. 59 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจาก รอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 11 ต.ค. 60 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลอง พระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างงานได้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลว. 15 ก.พ. 61 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิม ที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.63 (2019-11-28)

97.63

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังและผนังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 5 ก.ย. 59 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจาก รอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 11 ต.ค. 60 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลอง พระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างงานได้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลว. 15 ก.พ. 61 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิม ที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.13 (2019-10-29)

97.13

29/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่าง ก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือ บริเวณ หมู่บ้าน มหาวงษ์ ความยาว 165 m. แล้วเสร็จ 130 เมตร เหลือ 35 เมตร อยู่ระหว่างหล่อคานทับหลังเขื่อน - แก้ไขแบบอยู่ระหว่างทำแบบและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 5 ก.ย. 59 ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจาก รอการแก้ไขแบบและปัญหาอุปสรรค รวม 2,364 วัน - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 151/2559 ลว. 11 ต.ค. 60 แจ้งปัญหาอุปสรรคน้ำในคลอง พระโขนงขึ้นสูงทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาเข็มเข้าหน้างงานได้ - ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ PKN 165/2559 ลว. 15 ก.พ. 61 แจ้งปัญหาอุปสรรคเขื่อนเดิม ที่พังขวางแนวก่อสร้าง - ผู้รับจ้างมีหนังสือขอแก้ไขแบบเขื่อนจากอุปสรรใต้ดินตามหนังสือ PKN 172/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4073

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4073

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **