ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ (สพน.) งบ 63 (ก.3) : 11000000-4074

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ

เป้าหมายของโครงการ

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดภคินีนาถ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-28)

45.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-30)

45.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-26)

45.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-26)

40.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ และคณะกรรมการกำหนด ราคากลางฯ ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 - รผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 10 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4074

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4074

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **