ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4082

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

84.57

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 84.57

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองคราม มีบ้านเรือนประชาชนจำนวน 60 หลังคาเรือน สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 200 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแผงกันดินค.ส.ล. แตกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แผงกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถมหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึมทำให้ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานอรุณอัมรินทร์ถึงคลองครามโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมชำรุดและรั่วซึม และให้สามารถป้องกันน้ำจากคลองบางกอกน้อยไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ช่วงสะพานอรุณ-อัมรินทร์ถึงคลองคราม เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 200 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.57 (2020-09-25)

84.57

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบบันได ค.ส.ล. ขึ้น - ลง ท่าน้ำ - ดำเนินงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมคลองคราม (สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่)

** ปัญหาของโครงการ : - มีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนรุกล้ำและกีดขวางงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 2 แห่ง เจรจาแล้วไม่ยินยอมให้รื้อย้าย และสนข.บางกอกน้อย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.45 (2020-08-28)

84.45

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานทับหลัง ค.ส.ล. - เทคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. - เตรียมงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมคลองคราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.47 (2020-07-30)

83.47

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดัดเหล็ก ผูกเหล็ก ประกอบแบบคานทับหลัง ค.ส.ล. - เทคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. - เตรียมงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมคลองคราม - เตรียมงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมคลองคราม

** ปัญหาของโครงการ : - มีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนรุกล้ำและกีดขวางงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 2 แห่ง เจรจาแล้วไม่ยินยอมให้รื้อย้าย และสนข.บางกอกน้อย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.58 (2020-06-26)

82.58

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตั้งอุปกรณ์ยึดหัวเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ตามรายการ - ปิดกั้นน้ำจุดบรรจบเขื่อนเดิม - เทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.81 (2020-05-26)

79.81

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) - ติดตั้งอุปกรณ์ยึดหัวเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ตามรายการ - ปิดกั้นน้ำจุดบรรจบเขื่อนเดิม เตรียมงานเทคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม

** ปัญหาของโครงการ : - มีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนรุกล้ำและกีดขวางงานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 2 แห่ง เจรจาแล้วไม่ยินยอมให้รื้อย้าย และสนข.บางกอกน้อย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.69 (2020-04-27)

61.69

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขอส่งลำเลียงเครื่องจักร และวัสดุก่อสร้างเข้าสถานที่ก่อสร้าง - ทำความสะอาดผิวเข็มพืดเหล็กและทาสีโคลทาร์กันสนิม - ตอกเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างกลุ่มงานนิติการตรวจร่างสัญญาจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-26)

45.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562 - ขายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 35,300,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 - อยู่ระหว่างขอเงินงวดและยกร่างสัญญาจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562 - ขายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563 - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 35,300,000.00 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 - อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค. 2562 - ขายแบบระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 6 ม.ค. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 7 ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติขยายระยะเวลาในการคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 - อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-29)

40.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4082

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4082

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **