ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4083

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

แนวป้องกันน้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลอสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักการระบายน้ำ ได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 280 เมตร แล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแผงกันดินค.ส.ล. แตกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสองฝั่งจึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก และเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แผงกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถมหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึม ทำให้ชุมชนช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบ ปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยูjริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำ เหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำนักการระบายน้ำต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึม ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้านหลังเขื่อน พื้นที่เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 130 เมตร - งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำ พร้อมชุดขับเคลื่อนบานประตูท่อ จำนวน 1 แห่ง - งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง จำนวน 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-28)

45.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-30)

45.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-26)

45.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2562 - 1 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 2 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 3 เม.ย. 2563 - บริษัท ปาล์มคอน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 23,280,000.00 บาท - อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 19-24 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-29)

30.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4083

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4083

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **