ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมาก (สคน.) : 11000000-4085

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 0851142133

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมากใช้งานมานานมีสภาพชำรุดทรดโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามแนวถนนรามคำแหง

เป้าหมายของโครงการ

การระบายน้ำในถนนรามคำแหงดีขึ้น โดย - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบน้ำ 7 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างทางลำเลียง จ้านวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-28)

98.00

28/09/2563 : ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :เหลืองงานในส่วนที่ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ ล่าช้าเนื่องเนื่องจาก กฟน. มีแผนนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.50 (2020-08-31)

91.50

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งระบบงานไฟฟ้าและเครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.50 (2020-07-29)

70.50

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตั้งท่อเครื่องสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.50 (2020-06-30)

67.50

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างโครงสร้าง คลส. สถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-31)

63.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ตอกเสาเข็มโครงส้รางสถานี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-04-30)

61.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตอก steel sheet pile

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-03-30)

59.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้ายสถานีเดิม ระบบปิดกั้นน้ำชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.50 (2020-02-25)

54.50

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้ายสถานีเดิม ตอก steel sheet pile ระบบปิดกั้นน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.50 (2020-01-30)

51.50

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตอก steel sheet pile และระบบปิดกั้นน้ำชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4085

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4085

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **