ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง (สคน.) : 11000000-4086

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

61.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 61.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ ซอยอินทามาระ 41 และพื้นที่ต่อเนื่อง มีปัญหาน้ำท่วมเจึงจำเป็นต้องปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซอยอินทามระ 41 จากปัญหาน้ำท่วม - เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองห้วยขวาง

เป้าหมายของโครงการ

สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวางได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-09-28)

61.00

28/09/2563 : ก่อสร้างโครงสร้างสถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.50 (2020-08-31)

61.50

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างโครงสร้างสถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.50 (2020-07-29)

59.50

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ก่อสร้างโครสร้าางสถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-06-30)

57.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างโครงสร้างสถานีสูบน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประสานรื้อย้ายแนวสายไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวสายไฟฟ้าผ่านโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างระบบปิดกั้นน้ำชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :แนวสายไฟฟ้า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-30)

54.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้าย สถานีเดิม ก่อสร้างระบบปิดกั้นน้ำชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-02-25)

53.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างทางลำเลียง รื้อย้ายสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-30)

53.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างทางลำเลียงวัศดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-29)

50.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4086

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4086

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **