ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจีน (สคน.) : 11000000-4087

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองบางนางจีน มีลักษณะเป็นสถานีชั่วคราวและเครื่องสูบน้ำมีสภาพชำรุด จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเป็นสถานีถาวร

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในคลองบางนางจีน ให้เพียงพอต่อการป้องกันน้้าท่วมขังในพื้นที่ - เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และในถนนสุขุมวิท - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

การระบายน้ำในคลองบางนางจีนสะดวกและรวดเร็วขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-28)

50.00

28/09/2563 : อยู่รหว่างประสานงานรื้อย้ายสายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-31)

50.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้ายสายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :มีผู้ให้บริการสายสื่อสารหลายราย ทำให้เสียเวลาในการประสานงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้ายสายสื่อสาร TOT ย้ายแล้ว อยู๋ระหว่าประสานผู้ให้บริการรายอื่นเข้าย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวสาธารณูปโภค

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา สายสื่อสาร เสาไฟฟ้ากีดขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ประสานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและสายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร กีดขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-30)

48.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ลงนามสัญญาจ้างไ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคามากกว่าราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-30)

40.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา เสนอราคาเกินกว่าราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4087

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4087

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **