ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต (สคน) : 11000000-4089

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

54.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 54.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานีสูบน้ำคลองจิต เป็นหนึ่งในสถานีสูบน้ำตามแนวถนนรามคำแหงซึ่งทำหน้าที่สูบระบายน้ำและควบคุมระดับน้ำในคลองจิต ซึ่งรับและระบายน้ำฝน น้ำทิ้งจากพื้นที่ตามถนนรามคำแหงตั้งแต่ซอยรามคำแหง 83 ถึง แยกลำสาลี (ขาออก) ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 36 ถึง แยกลำสาลี (ขาเข้า) และพื้นที่ต่อเนื่อง แต่เดิมสถานีมีอัตราสูบน้ำรวม 3.85 ลบ.ม./วินาที เนื่องจากสถานีสูบน้ำได้ใช้งานเป็นเวลานาน มีสภาพสภาพชำรุดลงตามกาลเวลา และพฤติกรรมฝนมีการเปลี่ยนแปลง กอปรกับสภาพพื้นที่รับน้ำได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากพื้นที่มากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนรามคำแหง สำนักการระบายน้ำจึงได้มีแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำให้มีอัตราสูบน้ำเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มอัตราสูบน้ำเป็น 7 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบ ให้เร็วขึ้น ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าว

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองจิต -เพื่อก่อสร้างทางลำเลียงและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

สามารถระบายน้ำถนนรามคำแหงตั้งแต่ซอยรามคำแหง 83 ถึง แยกลำสาลี (ขาออก) ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 36 ถึง แยกลำสาลี (ขาเข้า) และพื้นที่ต่อเนื่อง เร็วยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-09-28)

54.00

28/09/2563 : ตอก steel sheet pile

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-08-31)

52.50

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรื้อย้ายสถานีสูบน้ำเดิม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานรื้อย้ายสาธารณุปโภค ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :ติดแนวสาธารณุปโภค ไฟฟ้า ประปา สายสื่อสาร

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :มีแนวท่อประปา สายไฟฟ้า สายสื่อสาร กีดขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-30)

45.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงร่างประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
: ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4089

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4089

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **