ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (สคน) : 11000000-4093

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ 2252

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีจำกัดและมีอาคารบังคับน้ำที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ เพื่อไว้ใช้ในการเดินระบบบ้ารุง รักษาและซ่อมแซม ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับ้ำ 4 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการไหลเวียนน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาน้ำเน่าเสียในคลองครอบคลุมพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร ในเขตพญาไทเขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวาและเขตคลองเตย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-28)

95.00

28/09/2563 : เดือนระบบประจำเดือน กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.50 (2020-08-31)

94.50

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบและบำรุงรักษา ประจำเดือน สค 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.50 (2020-07-29)

93.50

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบประจำเดือน กค 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.80 (2020-06-30)

92.80

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ เดือน มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-31)

92.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบและบำรุงรักษาประจำเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.50 (2020-04-30)

91.50

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเดินระบบในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-03-30)

91.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.69 (2020-02-25)

90.69

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษาในเดือน ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.10 (2020-01-30)

90.10

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษา เดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.95 (2019-12-24)

89.95

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดือนระบบประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.50 (2019-11-29)

89.50

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบบำรุงรักษาในเดือนที่ 42

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.58 (2019-10-30)

88.58

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินระบบประจำเดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบและรายการ
:20%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01
ขั้นตอน 3
:ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2016-05-01
สิ้นสุด :2016-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4093

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4093

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **