ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสะแกงาม)(สพน.) (ก.3) : 11000000-4097

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการ ปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและ กรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้อง กับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองสะแกงามเพื่อ ตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย- คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยใน จังหวัดสมุทรสาคร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสะแกงาม

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสะแกงาม) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-28)

100.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2019-10-30)

99.99

30/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4097

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4097

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **