ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62) (ก.วิชาการฯ) : 11000000-4101

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายวิษณุ เจริญ 0816148192

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนศรีนครินทร์ ช่วงบริเวณแยกลำสาลี แยกกรุงเทพกรีฑาถึงคลองกะจะ อยู่ในพื้นที่ชุมชนเมืองหนาแน่น เขตบางกะปิ และมีการจราจรหนาแน่น เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในผิวจราจรบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ตามแผนแม่บท ที่ออกแบบไว้รองรับน้ำฝนที่คาบอุบัติ 5 ปี รับปริมาณน้ำฝน 60 มิลลิเมตร แต่ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดคาบอุบัติฝนตก 10-20 ปี ปริมาณน้ำฝน 80-120 มิลลิเมตรเกิดขึ้นบ่อย ส่งผลให้แม้ว่าระบบระบายน้ำที่ก่อสร้างไว้ปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ จะมีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรในถนนจะต้องใช้เวลาในการระบายมากกว่า 90 นาที จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) การรายงานปัญหาน้ำท่วมขังของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ถนนศรีนครินทร์ ช่วงบริเวณ แยกลำสาลี แยกกรุงเทพกรีฑาถึงคลองกะจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมผิวจราจร 5 ครั้ง คือวันที่ 3 ตุลาคม 2558, 25 สิงหาคม 2559, 23 กันยายน 2559, 25 พฤษภาคม 2560 และ 2 ตุลาคม 2560 ส่งผลให้การจราจรติดขัด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักการระบายน้ำได้สำรวจตรวจสอบและพิจารณาปัญหาจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ระบบระบายน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำได้จำกัด เมื่อมีฝนตกหนักทำให้มีน้ำส่วนเกินล้นระบบ ท่วมผิวพื้นถนนรอการระบายผ่านเส้นท่อส่งต่อไปยังคลอง ซึ่งกรณีฝนตกหนักจะต้องใช้เวลาในการขนส่งลำเลียงน้ำนาน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนผิวจราจรสู่สภาพปกติเป็นเวลานาน จึงได้ออกแบบก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะในการดูแลของกรุงเทพมหานคร บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนน ศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำชั่วคราว กรณีที่เกิดฝนตกหนัก โดยขณะฝนตกจะรับน้ำส่วนเกินจากระบบระบายน้ำในถนนเข้าเก็บในบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน สามารถรองรับน้ำได้ ปริมาณความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่อิทธิพล 0.40 ตารางกิโลเมตร) และจะสูบระบายน้ำจากบ่อออกสู่คลองสาธารณะหลังจากฝนหยุดตกน้ำในคลองลดระดับลงเพื่อเตรียมให้บ่อหน่วงน้ำพร้อมรองรับฝนในครั้งต่อไป โดยการบริหารจัดการบ่อหน่วงน้ำใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อสารเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ควบคุมการสั่งการปฏิบัติการทางไกลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร อนึ่ง รายการที่เสนอของบประมาณนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำพ.ศ. 2561 แล้ว และสอดรับกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-25)

50.00

25/9/2563 : - เจาะเสาเข็มเจาะแห้ง ขนาด ø 0.60 x 18.00 เมตร (Pile Wall)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-25)

50.00

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-24)

45.00

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-26)

40.00

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-26)

40.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ รอเซ็นสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

2020-2-25 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -มีผู้ผ่านการอนุมัติเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขออนุมัติยกเลิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-30)

45.00

30/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4101

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4101

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **