ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4103

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็น 1 ในจุดเลี่ยงน้ำท่วมในถนนสายหลักจากทั้งหมด 17 จุด เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จะเกิดปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลเป็นประจำ ที่ผ่านมาสำนักการ-ระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากผิวทางจราจร แต่เนื่องจากมีระยะทางไกลมาก (ยาวประมาณ 3,200 ม.) ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า ต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมงกว่าน้ำจะแห้ง และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราเพื่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ให้ระบายน้ำลงสู่คลองกล้วย ซึ่งเชื่อมต่อกับคลองพระยาราชมนตรี ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้อย่างถาวรและยั่งยืน

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนบางขุนเทียนชายทะเล

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดเสาเข็มยื่น (CP3) ยาวประมาณ 120 เมตร - ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดดาดท้องคลอง ยาวประมาณ 560 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-09-25)

45.00

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-28)

45.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-30)

45.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-26)

45.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-26)

45.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563 - บริษัท พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 41,300,000.00 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 - ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 - ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 - ลงเว็ปไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 16-21 เม.ย. 2563 - ขายแบบระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2563 - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 29 เม.ย. 2563 - กำหนดเปิดซองวันที่ 30 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 - อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4103

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4103

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **